Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2004r kadencja 2002-06
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2004r kadencja 2002-06, bieżące, menu 1267 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2004r kadencja 2002-06

Uchwały z 2004r kadencja 2002-06

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHMIELNIKU
Kadencja 2002-2006
 rok 2004

Uchwały Rady Miejskiej z XII sesji z dnia 26 lutego 2004 roku

nr XII/158/2004 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne pn."Osiedle Dygasińskiego" w Chmielniku. uchwała [ pobierz ] uzasadnienie[ pobierz ]
zmina uchwały, na podstawie uchwały nr XVII/222/2004 z dnia 18 października 2004 r.

nr XII/159/2004 w sprawie wykupu przez Gminę od ZDZ w Kielcach części zabudowanej działki ozn. nr 1011 poł. w Chmielniku przy ul. Furmańskiej oraz zamiany z Powiatem Kieleckim na działkę zabudowana ozn. 828/7 poł. w Chmielniku przy ul. Dygasińskiego [ pobierz ]

nr XII/160/2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XI/147/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30-12-2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego oś. Dygasińskiego w Chmielniku
uchwała[ pobierz ]uzasadnienie [ pobierz ]

nr XII/161/2004 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii w Śladkowie Dużym działającej przy Szkole Podstawowej w Sędziejowicach
Uchwała [ pobierz ]uzasadnienie[ pobierz ]

nr XII/162/2004  w sprawie: zamiaru likwidacji Filii w Celinach działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrkowicach
uchwała [ pobierz ]uzasadnienie [ pobierz ]

nr XII/163/2004  w sprawie ustanowienia zasad przydziału  diet dla sołtysów za udział w sesji RM w Chmielniku oraz naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza MiG Chmielnik.  uchwała[ pobierz ]uzasadnienie[ pobierz ]

nr XII/164/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pobierz ]


Uchwały Rady Miejskiej podjęte podczas XIII sesji dnia 30 marca 2004r.

Nr XIII/165/2004 w sprawie:zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Panią SB

Nr XIII/166/2004 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu  ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność  Gminy Chmielnik położonych na terenie miasta i gminy  Chmielnik. [ pobierz ]

Nr XIII /167/2004  w sprawie: uchwalenia budżetu na 2004 rok [ pobierz ]
PUBLIKACJA BUDŻETU MIASTA i GMINY Chmielnik na rok 2004 w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 89, pod pozycją 1329 z dnia 08.06.2004 roku  http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik/nr89-2004.pdf
Załącznik nr 1 – Dochody budżetu [ pobierz ]
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu
Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu [ pobierz ]
Załącznik nr 4 – Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego [ pobierz ]
Załącznik nr 4a – Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne [ pobierz ]
Załącznik nr 5 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych [ pobierz ]
Załącznik nr 6 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok [ pobierz ]
Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków funduszy celowych [ pobierz ]
Załącznik nr 8 – Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku [ pobierz ]
Prognoza długu publicznego dla budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2002-2009 [ pobierz ]

nr XIII/168/2004 w sprawie: wydzielenia w planie budżetu na 2004 rok środków na remont Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach [ pobierz ]

Nr XIII/169/2004 w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Oświatowy w Piotrkowicach. [ pobierz ]
Załącznik uchwały [ pobierz ]

Nr XIII/170/2004 w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Chmielniku. [ pobierz ]

nr XIII/171/2004 w sprawie: utworzenia obwodów do głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w związku z zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2004 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego [ pobierz ]


Uchwały z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r.

nr XIV/172/2004

w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XI/147/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku

[ pobierz ]

nr XIV/173/2004

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

[ pobierz ]

nr XIV/174/2004

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Miasta i Gminy Chmielnik

[ pobierz ]

nr XIV/175/2004

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za rok 2003
Opisowe sprawozdanie [ pobierz ]

Zał. nr 1- Wykonanie planu dochodów budżetowych

Zał. nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetowych oraz ich struktura[ pobierz ][ pobierz ] [ pobierz ]

Zał. nr 3- Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych[ pobierz ]

Zał. nr 4 – Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek niespłaconych na dzień 31.12.2003r.[ pobierz ]

Zał. nr 4a-
Kredyty i pożyczki do spłaty w latach 2004-2006

Zał. nr 5- Wykonanie planu wydatków budżetowych[ pobierz ]

Zał. nr 6 – Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2003 roku[ pobierz ]

Zał. nr 7- Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielnych z budżetu państwa.[ pobierz]

Zał. nr 8- Wykaz zadań na które pozyskano środki w 2003 roku[ pobierz ]

Zał. nr 9 – Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie budżetu w 2003 roku[ pobierz ]

Zał. nr 10- Stan zobowiązań na 31.12.2003 rok[ pobierz]

Zał. nr 11 – Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003 rok[ pobierz ]

Zał. nr 12 – Przychody i koszty funduszy celowych za 2003 rok[ pobierz ]

Zał. nr 13 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki – Samorządowe Szkoły i Przedszkola[ pobierz ]

nr XIV/176/2004

w sprawie zmian budżetu na 2004 rok

str. 1 [ pobierz ]
str. 2 [ pobierz ]
str. 3 [ pobierz ]

nr XIV/177/2004

w sprawie zmian budżetu na 2004 rok

[ pobierz ]


Uchwały z XV sesji z dnia 26 czerwca 2004 roku

Uchwała nr XV/178/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1880/3 o pow. 57m² położonej w Chmielniku na rzecz Pani A. S. zam. Chmielnik ul. Pogodna. [ pobierz ]

Uchwała nr XV/179/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1880/5 o pow. 170 m² położonej w Chmielniku na rzecz Pana W. H. zam. Chmielnik ul. Pogodna [ pobierz ]

Uchwała nr XV/180/2004  w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chmielnik, oznaczonej nr działki 1069/5 o pow.81 m² położonej w Chmielniku przy ul.Rynek 14 [ pobierz ]

Uchwała nr XV/181/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1069/6 o pow.91 m² położonej w Chmielniku przy ul. Rynek zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz Pani BP. [ pobierz ]

Uchwała nr XV/182/2004  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/140/2003 Rady Miejskiej  w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży  w formie bez przetargowej działki komunalnej nr 1132/3 o pow. 174 m² położonej w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz Pana A. D. [ pobierz ]

Uchwała nr XV/183/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działek  komunalnych nr 1132/7 o pow. 161m² oraz nr 1132/5 o pow.54 m² położonych w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz Pana A. D. [ pobierz ]

stwierdzenie nieważności uchwały nr XV/183/2004 przez Wojewodę Świętokrzyskiego znak: PN.I-0911/110/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Uchwała nr XV/184/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 849/34 o pow. 474 m² położonej w Chmielniku na rzecz Pani M. M. zam. Wola Bokrzycka. [ pobierz ]

Uchwała nr XV/185/2004 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej  na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym we wsi Zrecze Małe wraz z udziałem w gruncie nieruchomości oznaczonej nr działek 688/4 i 688/5 o łącznej powierzchni 908 m ² stanowiącej współwłasność Gminy Chmielnik i Gminy Busko-Zdrój [ pobierz ]

Uchwała nr XV/186/2004  w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących
własność Gminy Chmielnik położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XV/187/2004 w sprawie:zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik,  a Panią SB [ pobierz ]

Uchwała nr XV/188/2004  w sprawie:zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Powiatem Kieleckim [ pobierz ]

Uchwała nr XV/189/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/158/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 lutego 2004 dotyczącej przystąpienia  do scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane  budownictwo jednorodzinne pod „Osiedle Dygasińskiego” w Chmielniku[ pobierz ]

Uchwała nr XV/190/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik  i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XV/191/2004 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku [ pobierz ] Załącznik: [ pobierz ]

Uchwała nr XV/191/2004 straciła moc na podstawie uchwały nr XX/151/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr XV/192/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego [ pobierz ]
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2004r. nr 144, poz. 1970 z dnia 19 sierpnia 2004r.

Uchwała nr XV/193/2004 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w 2004 roku. [ pobierz ]

Uchwała nr XV/194/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pobierz ]

Uchwała nr XV/195/2004w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej [ pobierz ]

Uchwała nr XV/196/2004 w sprawie: zaciągnięcia kredytu [ pobierz ]

Uchwała nr XV/197/2004 w sprawie: zmian planu środków specjalnych na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XV/198/2004 w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XV/199/2004  w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XV/200/2004 w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XV/201/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu na 2004 rok do wykonania zadania p.n „zabezpieczenia techniczne budynku  wielorodzinnego Nr 8 na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr XV/202/2004 w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr XV/203/2004 w sprawie: zamiaru przystąpienia Gminy Chmielnik do spółki pod nazwą Fundusz Poręczeń Kredytowych [ pobierz ]


Uchwały z XVI sesji z dnia 26 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XVI/204/2004 w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w formie przetargu pisemnego nieograniczonego działek komunalnych oznaczonych nr,nr 1/3,1/4,1/5,1/8,1/9 i 1/10 o łącznej powierzchni 56.9254 ha  położonych we wsi Przededworze z przeznaczeniem na działalność związaną z gospodarką odpadami. [ pobierz ]

Uchwała Nr XVI/205/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1069/6 o pow.91 m², położonej w Chmielniku przy ul. Rynek zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz Pani B. P. najemcy tego budynku

Uchwała Nr XVI/206/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działek komunalnych nr 1132/7 o pow. 161 m²,oraz nr 1132/5 o pow.54 m² położonych w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej zabudowanych budynkiem mieszkalnym na rzecz Pana A. D. najemcy lokalu mieszkalnego nr 9/1

Uchwała Nr XVI/207/04 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 849/34 o pow.474 m² położonej w Chmielniku na rzecz Pani M. M. zam. Wola Bokrzycka z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jej własność oznaczonej nr 853/3 o przyległej do działki komunalnej.

Uchwała NR XVI/208/2004 w sprawie zmiany w części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Chmielnik  [ pobierz ]

Uchwała NR XVI/209/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Celiny II” w części położonej na obszarze miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała NR XVI/210/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru składowania i przerobu odpadów w Przededworzu, gm. Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/211/04  w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA i GMINY [ pobierz ]

Uchwała Nr XVI/212/2004 w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/213/2004  sprawie zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/214/2004  w sprawie: Intencji zabezpieczenia środków na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/215/2004  w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczki płatniczej krótkoterminowej w 2004 roku [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/216/2004  w sprawie zamian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVI/217/2004  w sprawie wprowadzenia do budżetu na 2004 rok do wykonania zdania p.n. „adaptacja budynku Nr 1 przy ulicy Furmańskiej w Chmielniku” [ pobierz ]

Uchwała NR XVI/218/2004  w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Miasta Gminy Chmielnik do kategorii dróg gminnych. [ pobierz ]

Uchwała NR XVI/219/2004  w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku[ pobierz ]

Uchwała nr XVI/220/04 w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Chmielnika, wraz z opisem planowanych do realizacji zadań i uzasadnieniem [ pobierz ]  PLAN ROZWOJU CHMIELNIKA pobierz ]

Uchwała Nr XVI/221/2004  w sprawie: zmiany uchwały Nr I/8/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta i Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza. [ pobierz ]


Uchwały z XVII sesji z 18 października 2004 roku

Uchwała nr XVII/222/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/158/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 lutego 2004 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne po Osiedle Dygasińskiego w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/223/2004 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/224/2004 w sprawie zmian w uchwale z dnia 28 czerwca 2004 roku Nr XV/191/2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/225/04 w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/226/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/227/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/228/2004 w sprawie zmiany załącznika nr 4a do uchwały Nr XIII/147/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XVII/229/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/157/2003r.  Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku [ pobierz ]


Uchwały z XVIII sesji dnia 3 grudnia 2004 roku

Uchwała nr XVIII/230/2004 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik a UiR mał.W.

Uchwała nr XVIII/231/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XVIII/232/2004  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 579/20 o pow. 128m2 położonej w Chmielniku na rzecz J. i J. mał. G. i A. i D. mał. W. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki będącej w ich użytkowaniu wieczystym oznaczonej nr 579/9 przyległej do działki komunalnej

Uchwała nr XVIII/233/2004 w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzką) [ pobierz ]

Uchwała nr XVIII/234/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 roku

Uchwała nr XVIII/235/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 roku

Uchwała nr XVIII/236/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 roku

Uchwała Nr XVIII/237/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/238/2004 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok. [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/239/2004 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku rolnego [ pobierz ]
Informacja o zwolnieniach od podatku rolnego
Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny [ pobierz ]
Informacja o zwolnieniach od podatku rolnego

Uchwała Nr XVIII/240/2004 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/241/2004 w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny. [ pobierz ]

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku leśnego [ pobierz ]
Informacja o zwolnieniach od podatku leśnego
Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek leśny [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/242/2004 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok [ pobierz ]

Uchwała Nr XVIII/243/2004 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
[ pobierz ]
Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku nieruchomości [ pobierz ]
Informacja o zwolnieniach od podatku od nieruchomości
Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości [ pobierz ]
Informacja o zwolnieniach od podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte podczas XIX sesji dnia 30 grudnia 2004 roku

Nr XIX/244/2004 w sprawie: zakupu przez Gminę Chmielnik od Państwa R. i M. małż. M. zam. Piotrkowice ul. Kielecka działek oznaczonych nr 516/3 i nr 516/7 o łącznej powierzchni 0,1030 ha położonych we wsi Piotrkowice

Nr XIX/245/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/158/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 lutego 2004 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne pod „Osiedle Dygasińskiego” w Chmielniku. [ pobierz ]

Nr XIX/246/2004 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych w Chmielniku na Osiedlu Dygasińskiego oraz na terenie gminy Chmielnik, [ pobierz ]

Nr XIX/247/2004 w sprawie: określenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Utrata ww. uchwały namocy Uchwała nr L/511/2023 w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chmielnik na rzecz ich najemców (Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 673)

Nr XIX/248/2004 w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1069/4 o pow.22 m² położonej w Chmielniku na rzecz Rafała Zarzyckiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jego własność oznaczonej nr 1069/5 przyległej do działki komunalnej[ pobierz ]

Nr XIX/249/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Nr XIX/250/2004 w sprawie zmian budżetu na 2004 rok [ pobierz ]

Nr XIX/251/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [ pobierz ]

Nr XIX/252/2004 w sprawie przekształcenia pożyczki i kredytu krótkoterminowego na długoterminowy i zmian w budżecie na 2004 rok [ pobierz ]

Nr XIX/253/2004 w sprawie wprowadzania dodatkowych zapisów do uchwały nr XVIII/237/2004 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 XII 2004 r dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [ pobierz ]

nr XIX/254/2004 w sprawie: ustanowienia zasad przydziału diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w Chmielniku oraz naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]
Utrata mocy uchwały nr XIX/254/2004 na podstawie uchwały nr XI/94/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.

nr XIX/255/2004 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany nazwy Osiedla 22 Lipca w Chmielniku [ pobierz ]

nr XIX/256/2004 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku [ pobierz ]  Gminny Program: [ pobierz ]  Preliminarz Wydatków [ pobierz ]

nr XIX/257/2004 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2012-07-31 przez
udostępniono
2012-07-31 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-05 15:16 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
598
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.