Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2014r. kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2014r. kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1336 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2014r. kadencja 2010-2014

Uchwały z 2014r. kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji 31 stycznia 2014 roku

XXXVII/330/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

XXXVII/331/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

XXXVII/332/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

XXXVII/333/2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Mariusza Kłonickiego prawa własności zabudowanej działki oznaczonej nr 113/4 położonej w Lubani

XXXVII/334/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XXXVII/335/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXVII/336/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXVII/337/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku -zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 r.

XXXVII/338/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej

XXXVII/339/2014 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku - zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 r., utrata mocy uchwały nr XXXVIII/339/2014 na podstawie uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XXXVII/340/2014 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej - utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XXXVII/341/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2030

XXXVII/342/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok


Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji 28 marca 2014 roku

XXXVIII/343/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. K.

XXXVIII/344/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

XXXVIII/345/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

XXXVIII/346/2014 w sprawie uchwalenia programu – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014 – 2018

XXXVIII/347/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XXXVIII/348/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowicach

XXXVIII/349/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/182/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przededworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży, sołectwem Holendry i m. Chmielnik, gm. Chmielnik

XXXVIII/350/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku w zakresie załącznika graficznego Nr 1 stanowiącego jej integralną część

XXXVIII/351/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXVIII/352/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/336/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXVIII/353/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

XXXVIII/354/2014 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2018”

XXXVIII/355/2014 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik (zmiana wprowadzona do uchwały na podstawie: uchwały nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r., uchwały nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016 r., uchwały nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2017 r.)- utrata mocy uchwały nr XXXVIII/355/2014 na podstawie uchwały nr XIV/125/2019 RM z 21-10-2019 r.

XXXVIII/356/2014 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik

XXXVIII/357/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXXVIII/358/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVI/326/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku

XXXVIII/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2030

XXXVIII/360/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

XXXVIII/361/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XXXIX sesji 26 maja 2014 roku

XXXIX/362/2014 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2016

XXXIX/363/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XXXIX/364/2014 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Panem Dariuszem Rysiakiem

XXXIX/365/2014 w sprawie nadania nazw dla osiedla i ulic położonych w miejscowości Śladków Mały

XXXIX/366/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku

XXXIX/367/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030

XXXIX/368/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

XXXIX/369/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

XXXIX/370/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok


Uchwały podjęte podczas XL sesji 25 czerwca 2014 roku

XL/371/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystanie dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik - zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 r., utrata mocy uchwały nr XL/371/2014 na podstawie uchwały nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016 r.,

XL/372/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XL/373/2014 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kotlice na lata 2014 – 2020

XL/374/2014 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Suskrajowice na lata 2014 – 2020

XL/375/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

XL/376/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola, gm. Chmielnik

XL/377/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030

XL/378/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok


Uchwały podjęte podczas XLI sesji 14 sierpnia 2014 roku

XLI/379/2014 w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Kościółkiem”

Załącznik Nr 1 >>>>>

Załączniki Nr 2 i 3 >>>>>

XLI/380/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działek komunalnych oznaczonych nr 1155/9 i 1155/11 położonych w Chmielniku na rzecz Justyny Skrzeszewskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jej własność oznaczonej nr 1154/3 przyległej do działek komunalnych,

XLI/381/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym zabudowanej działki oznaczonej nr 152

XLI/382/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030

XLI/383/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok


Uchwały podjęte podczas XLII sesji 30 września 2014 roku

XLII/384/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/248/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suliszów

XLII/385/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku
Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik

XLII/386/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 114/1 położonej w Lubani na rzecz A. i M. małż. G. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej ich własność oznaczonej nr 121/1 przyległej do działki komunalnej

XLII/387/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie miasta Chmielnik

XLII/388/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie miasta Chmielnik

XLII/389/2014 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a W. W.-zmiana wprowadzona uchwałą nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2015 r.

XLII/390/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

XLII/391/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030

XLII/392/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok

XLII/393/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwały podjęte podczas XLIII sesji 7 listopada 2014 roku

XLIII/394/2014 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali- zmiana uchwały na podstawie uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 2 lipca 2015 r.

XLIII/395/2014 w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chmielnik na lata 2007 – 2013” przyjętego uchwałą Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 28.10.2009r.

XLIII/396/2014 w sprawie zmiany statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 r.

XLIII/397/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XLIII/398/2014 w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XLIII/399/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014-2030,

XLIII/400/2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok,

XLIII/401/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - utraty mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XLIII/402/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XLIII/403/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

sporządzono
2014-02-05 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2014-02-05 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-11-23 14:39 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
530
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.