Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2023 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2023 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1449 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2023 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2023 r. kadencja 2018-2024

Uchwały podjęte podczas L sesji 26 stycznia 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 50/2023

Uchwała nr L/501/2023 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chmielniku
(Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 672)

Uchwała nr L/502/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 482/6 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik

Uchwała nr L/503/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 480/5 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik.

Uchwała nr L/504/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2123/6 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik

Uchwała nr L/505/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 483/5 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik.

Uchwała nr L/506/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 481/5 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik.

Uchwała nr L/507/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 507/6 położonej w obrębie miasta Chmielnik, gmina Chmielnik

Uchwała nr L/508/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 302/11 położonej w obrębie Śladków Mały gmina Chmielnik
zmiana par. 1 ww. uchwały na podstawie uchwały nr LVII/561/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr L/509/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/24 położonej w obrębie Śladków Mały gmina Chmielnik

Uchwała nr L/510/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 165/1, położonej w obrębie Suchowola gmina Chmielnik

Uchwała nr L/511/2023 w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chmielnik na rzecz ich najemców
(Dz. Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 673)

Uchwała nr L/512/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr L/513/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr L/514/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok


Uchwały podjęte podczas LI sesji 27 lutego 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 51/2023

Uchwała nr LI/515/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/395/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1168)

Uchwała nr LI/516/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
(Dz.Urz. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1169)

Uchwała nr LI/517/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Chmielnik nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Suchowola numerami działek 312 i 313

Uchwała nr LI/518/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Chmielnik)

Uchwała nr LI/519/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Sędziejowice)

Uchwała nr LI/520/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LI/521/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Uchwała nr LI/522/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr LI/523/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIX/498/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kije


Uchwały podjęte podczas LII sesji 27 marca  2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 52/2023

Uchwała nr LII/524/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Chmielnickiego Centrum Kultury
publikacja w Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1478

Uchwała nr LII/525/2023 w sprawie zmiany wniosku o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sportowe, artystyczne i aktywność społeczną
publikacja w Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1479

Uchwała nr LII/526/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Uchwała nr LII/527/2023 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 rok
publikacja w Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1480
Zmiana do uchwały nr LII/527/2023 wprowadzona uchwałą Uchwała nr LVI/548/2023 z 19.06.2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku

Uchwała nr LII/528/2023 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała nr LII/529/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Przededworze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 128/7

Uchwała nr LII/530/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Chmielnik nieruchomości położonej w obrębie wsi Celiny, oznaczonej numerem działki 36/14 stanowiącej własność Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała nr LII/531/2023 w sprawie wykazu kąpielisk w 2023 roku na terenie Gminy Chmielnik oraz ustalenia sezonu kąpielowego
publikacja w Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1481

Uchwała nr LII/532/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LII/533/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Uchwała nr LII/534/2023 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Chmielnik na 2024 rok


Uchwały podjęte podczas LIII sesji 24 kwietnia 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 53/2023

Uchwała nr LIII/535/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2022 rok

Uchwała nr LIII/536/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zreczu Dużym 1A, 26-020 Chmielnik, nieruchomości będącej własnością Gminy Chmielnik

Uchwała nr LIII/537/2023  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025

Uchwała nr LIII/538/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LIII/539/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/1916/ 


Uchwały podjęte podczas LIV sesji 12 maja 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 54/2023

Uchwała nr LIV/540/2023 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Uchwała nr LIV/541/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LIV/542/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/2193/ 


Uchwały podjęte podczas LV sesji 29 maja 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 55/2023

Uchwała nr LV/543/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik zasad udzielania głosu podczas obrad Rady Miejskiej w Chmielniku mieszkańcom Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr LV/544/2023 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Chmielnik rodziny repatriantów

Uchwała nr LV/545/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Śladków Mały numerem działki 38/25

Uchwała nr LV/546/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LV/547/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
Publikacja w Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/2328/ 


Uchwały podjęte podczas LVI sesji 19 czerwca 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 56/2023

Uchwała nr LVI/548/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2023 roku
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/2646/ 

Uchwała nr LVI/549/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr LVI/550/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Sędziejowice)

Uchwała nr LVI/551/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LVI/552/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego:
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2023/2647/ 

Uchwała nr LVI/553/2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

Uchwała nr LVI/554/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2022 rok

Uchwała nr LVI/555/2023 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok


Uchwały podjęte podczas LVII sesji 28 sierpnia 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 57/2023

Uchwała nr LVII/556/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 3493

Uchwała nr LVII/557/2023 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XL/425/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 3494

Uchwała nr LVII/558/2023 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 3495

Uchwała nr LVII/559/2023 w sprawie w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała nr LVII/560/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

Uchwała nr LVII/561/2023 w sprawie: zmiany uchwały Nr L/508/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 302/11 położonej w obrębie Śladków Mały gmina Chmielnik

Uchwała nr LVII/562/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w miejscowości Szyszczyce

Uchwała nr LVII/563/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w Kotlicach

Uchwała nr LVII/564/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w miejscowości Chmielnik, oznaczona nr 983/7

Uchwała nr LVII/565/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w Chmielniku, oznaczona nr 1207/6

Uchwała nr LVII/566/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w obrębie Chmielnik oznaczonej numerami działek 1548/1 i 1548/2

Uchwała nr LVII/567/2023 w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 3496

Uchwała nr LVII/568/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LVII/569/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Uchwała nr LVII/570/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas LVIII sesji 25 września  2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 58/2023

Uchwała nr LVIII/571/2023 sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Uchwała nr LVIII/572/2023 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Chmielnik na lata 2023-2025 z perspektywą do 2029

Uchwała nr LVIII/573/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LVIII/574/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Uchwała nr LVIII/575/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr LVIII/576/2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas LIX sesji 17 października 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 59/2023

Uchwała nr LIX/577/2023 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chmielnik
(Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz.4060)

Uchwała nr LIX/578/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LIX/579/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 r.


Uchwały podjęte podczas LX sesji 4 grudnia 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 60/2023

Uchwała nr LX/580/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich

Uchwała nr LX/581/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4958)


Uchwała nr LX/582/2023 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4959)
Zmiana: Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 maja 2024 r. 

Uchwała nr LX/583/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025

Uchwała nr LX/584/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4960)

Uchwała nr LX/585/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2024-2028

Uchwała nr LX/586/2023 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4961)

Uchwała nr LX/587/2023 w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała nr LX/588/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chmielnik  - Diagnoza
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4962)

Uchwała nr LX/589/2023 w sprawie w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik

Uchwała nr LX/590/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Chmielnik
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4963)

Uchwała nr LX/591/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 4964)

Uchwała nr LX/592/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LX/593/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Uchwała nr LX/594/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na refinansowanie kredytu bankowego


Uchwały podjęte podczas LXI sesji 28 grudnia 2023 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 61/2023

Uchwała nr LXI/595/2023 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umowy najmu lokalu

Uchwała nr LXI/596/2023 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Uchwała nr LXI/597/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/295/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chmielnik
(Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 205)

Uchwała nr LXI/598/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chmielnik na lata 2024-2030

Uchwała nr LXI/599/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr LXI/600/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr LXI/601/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Sędziejowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr LXI/602/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Sędziejowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr LXI/603/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
(Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 206)

Uchwała nr LXI/604/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 207)

Uchwała nr LXI/605/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr LXI/606/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok
(Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 208)

Uchwała nr LXI/607/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. 

Uchwała nr LXI/608/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040

Uchwała nr LXI/609/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 rok
(Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2024 r. poz. 209)

Uchwała nr LXI/610/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr LXI/611/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
Zmiana: Uchwała nr II/25/2024 RM w Chmielniku z dnia 27 maja 2024 r.

Uchwała nr LXI/612/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr LXI/613/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kije

Uchwała nr LXI/614/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce

Uchwała nr LXI/615/2023 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2024 r.


 

Metryka

sporządzono
2023-02-01 przez Katarzyna Baran
udostępniono
2023-02-01 11:47 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-03 14:37 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
930
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.