Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2022 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2022 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1438 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2022 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2022 r. kadencja 2018-2024

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego dostępny pod linkiem
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany uchwał w.pdf/


Uchwały podjęte podczas XXXIX sesji 17 stycznia 2022  roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 39/2022

uchwała nr XXXIX/414/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

uchwała nr XXXIX/415/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

uchwała nr XXXIX/416/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022 – 2040

uchwała nr XXXIX/417/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Uchwały podjęte podczas XL sesji 28 marca 2022  roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 40/2022

uchwała Nr XL/418/2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Chmielnik na 2023 rok;

uchwała Nr XL/419/2022 w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik;
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1370 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/420/2022 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chmielnik;

uchwała Nr XL/421/2022 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2022 roku;
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1371 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/422/2022 w sprawie zaliczenia drogi relacji „Rondo- Kamionka” do kategorii dróg gminnych w Chmielniku oraz ustalenia jej przebiegu;- załącznik-
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1372 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/423/2022  zmieniającej uchwałę nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - załącznik-
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1373 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/424/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1374 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/425/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1375 z 4 kwietnia 2022 r.
Zmiana załącznika do uchwały nr XL/452/2022 na podstawie uchwały nr LVII/557/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

uchwała Nr XL/426/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1376 z 4 kwietnia 2022 r.

uchwała Nr XL/427/2022 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;

uchwała Nr XL/428/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025;
zmiana załącznika nr 2 do ww. uchwały wprowadzony uchwałą nr XVLII/472/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.
zmiana załącznika nr 2 do ww.uchwały: Uchwała nr LIII/537/2023 z 24.04.2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025

uchwała Nr XL/429/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040;

uchwała Nr XL/430/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
Publikacja: Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1377 z 4 kwietnia 2022 r.


Uchwały podjęte podczas XLI sesji 11 kwietnia 2022 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 41/2022

Uchwała nr XLI/431/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok


Uchwały podjęte podczas XLII sesji 9 maja 2022  roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 42/2022

Uchwała nr XLII/432/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2021 rok Treść sprawozdania 

Uchwała nr XLII/433/2022 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.1870 z 11 maja 2022 r.

Uchwała nr XLII/434/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1871 z 11 maja 2022 r.

Uchwała nr XLII/435/2022 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 1872 z 11 maja 2022 r.

Uchwała nr XLII/436/2022  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

Uchwała nr XLII/437/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Uchwały podjęte podczas XLIII sesji 13 czerwca 2022 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 43/2022

Uchwała nr XLIII/438/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wotum zaufania

Uchwała nr XLIII/439/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2021 rok

Uchwała nr XLIII/440/2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała nr XLIII/441/2022 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Uchwała nr XLIII/442/2022 w sprawie określania średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2022/2023
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 2222 z 20 czerwca 2022 r.
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/468/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

Uchwała nr XLIII/443/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

Uchwała nr XLIII/444/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik

Uchwała nr XLIII/445/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach – a Gminą Chmielnik

Uchwała nr XLIII/446/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

Uchwała nr XLIII/447/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 r.


Uchwały podjęte podczas XLIV sesji 30 sierpnia 2022 r.
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 44/2022

Uchwała nr XLIV/448/2022  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Uchwała nr XLIV/449/2022 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.2971 z 2 września 2022 r.
Stwierdzenie nieważności w części dotyczącej par. 1 pkt 6. uchwały nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej - Wojewoda Świętokrzyski znak:PNK.I.4130.129.2022

Uchwała nr XLIV/450/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Kije dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije.

Uchwała nr XLIV/451/2022 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (Grabowiec, Borzykowa).

Uchwała nr XLIV/452/2022 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. (Kotlice).

Uchwała nr XLIV/453/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/453/2022 - Wykaz przystanków komunikacyjnych
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.2972 z 2 września 2022 r.

Uchwała nr XLIV/454/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040.

Uchwała nr XLIV/455/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

Uchwała nr XLIV/456/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kije.
zmieniony par. 1 uchwałą nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2022 r.


Uchwały podjęte podczas nadzwyczajnej XLV sesji 26 września 2022 r.
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 45/2022

Uchwała Nr XLV/457/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położnej w miejscowości Ciecierze.

Uchwała nr XLV/458/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 r. 

- Załącznik nr 1 

- Załącznik nr 2 

- Załącznik nr 3


Uchwały podjęte podczas XLVI sesji 26 października 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 46/2022

Uchwała nr XLVI/459/2022 w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr XLVI/460/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr XLVI/461/2022  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Kielcach – a Gminą Chmielnik

Uchwała nr XLVI/462/2022 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem  i Gminą Chmielnik a Miastem i Gminą Stainz w Republice Austrii

Uchwała nr XLVI/463/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyjaśnienia okoliczności realizowanej na terenie miejscowości Przededworze inwestycji w zakresie transportu, składowania i przeładunku kruszywa z pobliskiej Kopalni Celiny

Uchwała nr XLVI/464/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3684

Uchwała nr XLVI/465/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLIV/456/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kije

Uchwała nr XLVI/466/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040
Zał nr 1 - Zał nr 2 - Zał nr 3

Uchwała nr XLVI/467/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
uzasadnienie
zał nr 1 - zał nr 2 - zał nr 3- zał nr 4 - zał nr 5 - zał nr 6 - zał nr 7 - zał nr 8


Uchwały podjęte podczas XLVII sesji 21 listopada 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 47/2022

Uchwała nr XLVII/468/2022 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.4036

Uchwała nr XLVII/469/2022 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4037

Uchwała nr XLVII/470/2022 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Uchwała nr XLVII/471/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik. załącznik do uchwały
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4038

Uchwała nr XLVII/472/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej  w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

Uchwała nr XLVII/473/2022  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr XLVII/474/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień, Suchowola, gm. Chmielnik. załącznik do uchwały

Uchwała nr XLVII/475/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4039

Uchwała nr XLVII/476/2022 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4040
Zmiana: Uchwała nr LXI/603/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

Uchwała nr XLVII/477/2022 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Publikacja Dziennik Urzędowy Woj.Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 4041
Zmiana: Uchwała nr LXI/604/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XLVII/478/2022  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

Uchwała nr XLVII/479/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Uchwała nr XLVII/480/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała nr XLVII/481/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Tulczyn na Ukrainie związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego kraju


Uchwały podjęte podczas XLVIII sesji 5 grudnia 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 48/2022

Uchwała nr XLVIII/482/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce – a Gminą Chmielnik. - załącznik  - załącznik graficzny

Uchwała nr XLVIII/483/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej  w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025.

Uchwała nr XLVIII/484/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XLVIII/485/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

Uchwała nr XLVIII/486/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok


Uchwały podjęte podczas XLIX sesji 29 grudnia 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych na sesji nr 49/2022

Uchwała nr XLIX/487/2022 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umowy najmu lokalu

Uchwała nr XLIX/488/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/428/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Chmielniku na lata 2022-2025

Uchwała nr XLIX/489/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  w Chmielniku na 2023 rok.

Uchwała nr XLIX/490/2022 w sprawie użytków ekologicznych znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik
(Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 223)

Uchwała nr XLIX/491/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach – a Gminą Chmielnik

Uchwała nr XLIX/492/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach – a Gminą Chmielnik

Uchwała nr XLIX/493/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022 – 2040

Uchwała nr XLIX/494/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Uchwała nr XLIX/495/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2023-2040

Uchwała nr XLIX/496/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok
(Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 359)

Uchwała nr XLIX/497/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała nr XLIX/498/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kije
zmiana: uchwała nr LI/523/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2023 r. (nadano nowe brzmienie par.1 )

Uchwała nr XLIX/499/2022  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce

Uchwała nr XLIX/500/2022 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2023 r.

Metryka

sporządzono
2022-03-24 przez Katarzyna Baran
udostępniono
2022-03-24 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-01-05 12:48 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1033
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.