Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2021 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2021 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1424 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2021 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2021 r. kadencja 2018-2024

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego dostępny pod linkiem
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany uchwał w.pdf/


Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji 1 lutego 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 28/2021

Uchwała nr XXVIII/294/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 05-02-2021 r. poz.611/

Uchwała nr XXVIII/295/2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chmielnik
/Publikacja w Dzienniku Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego dnia 05-02-2021 r. poz.612/
Zmiana:
Uchwała nr LXI/597/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/295/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chmielnik

Uchwała nr XXVIII/296/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Chmielnik na lata 2021-2023 będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym 1A

Uchwałą nr XXVIII/297/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

Uchwała nr XXVIII/298/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr XXVIII/299/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 05-02-2021 r. poz.613/

Z dniem 1 stycznia 2022 r. utrata mocy uchwały nr XXVIII/299/2021 na podstawie uchwały nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/300/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021–2040

Uchwała nr XXVIII/301/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 05-02-2021 r. poz.614/

Uchwała nr XXVIII/302/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas XXIX sesji 1 marca 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 29/2021

nr XXIX/303/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2

nr XXIX/304/2021 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

nr XXIX/305/2021 zmieniającej załącznik do uchwały nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 03-03-2021 r. poz.902/

Z dniem 1 stycznia 2022 r. utrata mocy uchwały nr XXVIII/299/2021 na podstawie uchwały nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.

nr XXIX/306/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 03-03-2021 r. poz.903/


Uchwały podjęte podczas XXX sesji 29 marca 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 30/2021

nr XXX/307/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! Stop zabójczemu GMO- Stop niebezpiecznej szczepionce!”

nr XXX/308/2021w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 02-04-2021 r. poz. 1270/

nr XXX/309/2021 w sprawie zaliczenia odcinka drogi Celiny Nowe-Minostowice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 02-04-2021 r. poz. 1271/

nr XXX/310/2021 w sprawie nadania nazwy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 849/41,849/33, 853/33 położonych w obrębie osiedla "Dygasińskiego" w Chmielniku
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 02-04-2021 r. poz. 1272/

nr XXX/311/2021w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

nr XXX/312/2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii

nr XXX/313/2021w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

nr XXX/314/2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

nr XXX/315/2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

nr XXX/316/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

nr XXX/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

nr XXX/318/2021 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a B.S.

nr XXX/319/2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021–2040

nr XXX/320/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 02-04-2021 r. poz. 1273/


Uchwały podjęte podczas XXXI sesji 10 maja 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 31/2021

nr XXXI/321/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2020 rok

nr XXXI/322/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z 16 lutego 2015 r. 

nr XXXI/323/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chmielnik – Aneksu nr 1 do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022.”

nr XXXI/324/2021 w sprawie określenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 17 maja 2021 r. poz. 1762
Utrata mocy uchwały nr XXXI/324/2021 na podstawie uchwały nr LVII/556/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

nr XXXI/325/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik - załącznik -
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 17 maja 2021 r. poz. 1820

nr XXXI/326/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - załącznik -

nr XXXI/327/2021 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

nr XXXI/328/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 17 maja 2021 r. poz. 1763

nr XXXI/329/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040

nr XXXI/330/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

nr XXXI/331/2021 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/292/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

nr XXXI/332/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce


Uchwały podjęte podczas XXXII sesji 24 czerwca 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 32/2021

nr XXXII/333/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

nr XXXII/334/2021 w sprawie zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok

nr XXXII/335/2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

nr XXXII/336/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 28 czerwca 2021 r. poz. 2275
Zmiana: Uchwała nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/336/2021 

nr XXXII/337/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 28 czerwca 2021 r. poz. 2276

nr XXXII/338/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko- Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030" - zmiana na podstawie uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r.

nr XXXII/339/2021 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 28 czerwca 2021 r. poz. 2277

nr XXXII/340/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

nr XXXII/341/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2021/2022
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 28 czerwca 2021 r. poz. 2278

nr XXXII/342/2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku

nr XXXII/343/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040

nr XXXII/344/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok


Uchwały podjęte podczas XXXIII sesji 30 sierpnia 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 33/2021

nr XXXIII/345/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

nr XXXIII/346/2021 w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 6 września 2021 r. poz. 2896

nr XXXIII/347/2021 w sprawie w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

nr XXXIII/348/2021 w sprawie przyjęcia oraz przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielnik do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

nr XXXIII/349/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku, obszar A - załącznik mapa
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego dnia 10 września 2021 r. poz. 2967

nr XXXIII/350/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz.297)
załącznik mapa

nr XXXIII/351/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz.270/5)
załącznik mapa

nr XXXIII/352/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1529/4 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej załącznik mapa

nr XXXIII/353/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2127/1 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej załącznik mapa

nr XXXIII/354/2021 w sprawie przeznaczenia w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2127/2 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej załącznik mapa

nr XXXIII/355/2021 w sprawie przeznaczenia w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 95/1 położonej w Suskrajowicach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej załącznik mapa

nr XXXIII/356/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik (dz.82/3) załącznik mapa

nr XXXIII/357/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

 nr XXXIII/358/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

nr XXXIII/359/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 


Uroczysta XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku dnia 27 września 2021 r.
Nie podjęto uchwał.


Uchwały podjęte podczas XXXV sesji 30 września 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 34/2021

nr XXXV/360/201 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

nr XXXV/361/201 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie Gminy Chmielnik

nr XXXV/362/201 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie Gminy Chmielnik

nr XXXV/363/201 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik

nr XXXV/364/201 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

nr XXXV/365/201 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 5 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/365/2021

nr XXXV/366/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040. (pobierz)

nr XXXV/367/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok (pobierz)

nr XXXV/368/2021 w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Chmielniku dotyczącego stanowiska w sprawie budowy i propozycji przyjętego do realizacji wariantu obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi DK 73 i DK 78


Uchwały podjęte podczas XXXVI sesji 15 listopada 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 36/2021

nr XXXVI/369/2021 w sprawie w regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielnik
(publikacja w Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3684 Ogłoszony: 19.11.2021)

uwaga: Stwierdzenie nieważności § 5, § 7 i § 28 uchwały nr XXXVI/369/2021 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2023 r. Sygn. akt. I SA/Ke 60/23

nr XXXVI/370/2021 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów najmu pomieszczeń

nr XXXVI/371/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
(publikacja w Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z  2021 r. poz. 3685 Ogłoszony: 19.11.2021)

nr XXXVI/372/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr XXXVI/372/2021 RM z dnia 15 listopada 2021 r. na mocy uchwały nr LVII/558/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

nr XXXVI/373/2021 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chmielniku, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady. http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/40/

Zmiana: nr XXXVIII/413/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.

nr XXXVI/374/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

nr XXXVI/375/2021  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(publikacja w Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3686 Ogłoszony: 19.11.2021)

nr XXXVI/376/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
(publikacja w Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z  2021 r. poz.3687 Ogłoszony: 19.11.2021)
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

nr XXXVI/377/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
(publikacja w Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3688 Ogłoszony: 19.11.2021)

Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

nr XXXVI/378/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

nr XXXVI/379/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

nr XXXVI/380/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

nr XXXVI/381/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

nr XXXVI/382/2021 w sprawie zawarcie porozumienia dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych, działających na terenie Gminy Chmielnik

nr XXXVI/383/2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
(Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3689 Ogłoszony: 19.11.202)


Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji 6 grudnia 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 37/2021

nr XXXVII/384/2021 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w miejscowości Zrecze Małe na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 765 i drogi powiatowej- ulica Szydłowska w brzmieniu: „Rondo im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” - mapa

(Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4273 Ogłoszony: 10.12.2021)

nr XXXVII/385/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Sędziejowice).
mapa

nr XXXVII/386/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Chmielnik).
mapa

nr XXXVII/387/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku

nr XXXVII/388/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

nr XXXVII/389/2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2022 rok

nr XXXVII/390/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/338/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”

nr XXXVII/391/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”

nr XXXVII/392/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj.Świętokrzyskiego z 2021 r., poz. 4274 z 10.12.2021)

nr XXXVII/393/2021
w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4275 z 10.12.2021 r.)

nr XXXVII/394/2021sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4276 z 10.12.2021 r.)

nr XXXVII/395/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4277 z 10.12.2021 r.)

zmiana: Uchwała nr LI/515/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/395/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1168)

nr XXXVII/396/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

nr XXXVII/397/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4278 z 10.12.2021 r.)

nr XXXVII/398/2021
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik"

nr XXXVII/399/2021 w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Chmielnicki Klaster Energii”


Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji 30 grudnia 2021 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 38/2021

nr XXXVIII/400/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Ługi gm. Chmielnik.

nr XXXVIII/401/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/96/2019 w Chmielniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Chmielnik w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

nr XXXVIII/402/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/41/

nr XXXVIII/403/2021 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Chmielnik rodziny repatriantów

nr XXXVIII/404/2021 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów najmu lokalu

nr XXXVIII/405/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

nr XXXVIII/406/2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/42/

nr XXXVIII/407/2021 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

nr XXXVIII/408/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/101/

nr XXXVIII/409/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

nr XXXVIII/410/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

nr XXXVIII/411/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce

nr XXXVIII/412/2021 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2022 r.

nr XXXVIII/413/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/43/

Metryka

sporządzono
2021-02-03 przez
udostępniono
2021-02-03 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-03 14:36 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1565
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.