Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2020 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2020 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1405 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2020 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2020 r. kadencja 2018-2024

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego dostępny pod linkiem
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany uchwał w.pdf/


Uchwały podjęte podczas XIX sesji 24 lutego 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 19/2020


Nr XIX/175/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Nr XIX/176/2020 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2019-2032”
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 11.03.2020 r. poz. 1235

Nr XIX/177/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 123 w miejscowości Śladków Mały
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 11.03.2020 r. poz. 1236

Nr XIX/178/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzędowy Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1038
Zmiana: Uchwała nr LI/516/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (Dz.Urz. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 1169)

Nr XIX/179/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1039
Zmiana do uchwały nr XIX/179/2020 wprowadzona uchwałą nr XXXVII/393/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r.

Nr XIX/180/2020 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Nr XIX/181/2020 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2020 roku
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1040

Nr XIX/182/2020 w sprawie zaliczenia dróg-ulic do kategorii dróg gminnych w Chmielniku oraz ustalenia ich przebiegu
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1041

Nr XIX/183/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1042

Nr XIX/184/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Fili Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Lubani

Nr XIX/185/2020 w sprawie udzielenia bonifikaty dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd działki 155/6 położonej w obrębie Zrecze Duże zabudowanej budynkiem i infrastrukturą techniczną

Nr XIX/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chmielnik wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

Nr XIX/187/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Nr XIX/188/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Minostowice, reprezentowanej przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Minostowice

Nr XIX/189/2020 w sprawie wyrażenia opinii o podjęciu przez Burmistrza działań mających na celu przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Nr XIX/190/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040

Nr XIX/191/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 02.03.2020 r. poz. 1043

Nr XIX/192/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Nr XIX/193/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


 Uchwały podjęte podczas XX sesji 14 maja 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 20/2020


XX/194/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Lubani.

XX/195/2020 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1951

XX/196/2020 w sprawie zmiany organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

XX/197/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku

XX/198/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022

XX/199/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Chmielnik na lata 2020-2025

XX/200/2020 w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2035”

MAPA 1 - MAPA 2

XX/201/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w spawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

XX/202/2020 w sprawie w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XX/203/2020 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1952

XX/204/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1953

XX/205/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 520)

XX/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz.880/11)

XX/207/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 562)

XX/208/2020 w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1954

1) Sołectwo Borzykowa – jak w załączniku nr 1,

2) Sołectwo Celiny – jak w załączniku nr 2,

3) Sołectwo Celiny Nowe – jak w załączniku nr 3,

4) Sołectwo Ciecierze – jak w załączniku nr 4,

5) Sołectwo Chomentówek – jak w załączniku nr 5,

6) Sołectwo Grabowiec – jak w załączniku nr 6,

7) Sołectwo Holendry – jak w załączniku nr 7,

8) Sołectwo Jasień – jak w załączniku nr 8,

9) Sołectwo Kotlice – jak w załączniku nr 9,

10) Sołectwo Lipy – jak w załączniku nr 10,

11) Sołectwo Lubania – jak w załączniku nr 11,

12) Sołectwo Łagiewniki – jak w załączniku nr 12,

13) Sołectwo Ługi – jak w załączniku nr 13,

14) Sołectwo Minostowice – jak w załączniku nr 14,

15) Sołectwo Piotrkowice – jak w załączniku nr 15,

16) Sołectwo Przededworze – jak w załączniku nr 16,

17) Sołectwo Suchowola – jak w załączniku nr 17,

18) Sołectwo Suliszów – jak w załączniku nr 18,

19) Sołectwo Suskrajowice – jak w załączniku nr 19,

20) Sołectwo Sędziejowice – jak w załączniku nr 20,

21) Sołectwo Szyszczyce – jak w załączniku nr 21,

22) Sołectwo Śladków Duży – jak w załączniku nr 22,

23) Sołectwo Śladków Mały – jak w załączniku nr 23,

24) Sołectwo Zrecze Chłaupczańskie – jak w załączniku nr 24,

25) Sołectwo Zrecze Duże – jak w załączniku nr 25,

26) Sołectwo Zrecze Małe – jak w załączniku nr 26.


XX/209/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040

XX/210/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1955

XX/211/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach- zmiana uchwała nr XXIV/263/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dniaa 31 sierpnia 2020 r. (nowe brzmienie otrzymał par. 1 uchwały nr XX/211/2020 RM w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r.)

XX/212/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - zmiana uchwała nr XXIV/264/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dniaa 31 sierpnia 2020 r. (nowe brzmienie otrzymał par. 1 uchwały nr XX/212/2020 RM w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r.)

XX/213/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik /Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 22.05.2020 r. poz. 1956/


Uchwały podjęte podczas XXI sesji 25 maja 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 21/2020

XXI/214/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") na wszystkich obywateli Gminy

XXI/215/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

XXI/216/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 r.
/Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 29.05.2020 r. poz. 2016/

XXI/217/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik

Utrata mocy uchwały nr XXI/217/2020 RM z dnia 25 maja 2020 r. na mocy uchwały nr LVII/558/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

XXI/218/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Morawica dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica

XXI/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminami Pierzchnica i Daleszyce dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Pierzchnica i Daleszyce


Uchwały podjęte podczas XXII sesji 22 czerwca 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 22/2020

XXII/220/2020 w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 06.07.2020 r. poz. 2519

XXII/221/2020 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 01.07.2020 r. poz. 2418

XXII/222/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

XXII/223/2020 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2020 r.

XXII/224/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, oznaczonej nr ewidencyjnym 158 w miejscowości Piotrkowice - mapa-załącznik >>
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 01.07.2020 r. poz. 2419

XXII/225/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040.

XXII/226/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 01.07.2020 r. poz. 2420

XXII/227/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego - zmiana uchwała nr XXIV/262/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dniaa 31 sierpnia 2020 r. (nowe brzmienie otrzymał par. 1 uchwały nr XXII/227/2020 RM w Chmielniku z dnia 22 czerwca 2020 r.)

XXII/228/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Morawica.

XXII/229/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wotum zaufania.

XXII/230/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 r.

XXII/231/2020 sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.


Uchwały podjęte podczas XXIII sesji 21 lipca 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 23/2020

XXIII/232/2020 w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 73 Kielce – Tarnów i drogi wojewódzkiej 765 w Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2813

XXIII/233/2020 w sprawie powierzenia spółce komunalnej Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zadania własnego Gminy Chmielnik dotyczącego prowadzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2814

XXIII/234/2020 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XXIII/235/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2815

XXIII/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

XXIII/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

XXIII/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

XXIII/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie Gminy Chmielnik

XXIII/240/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy budynku mieszkalnego oraz budynków użytkowych wraz ze sprzedażą gruntu

XXIII/241/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 285/7 położonej w Suchowoli z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XXIII/242/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2090 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XXIII/243/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2023
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2816

XXIII/244/2020 w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2817

XXIII/245/2020 w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2818

XXIII/246/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2020/2021
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2819

XXIII/247/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

XXIII/248/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2820

XXIII/249/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

XXIII/250/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

XXIII/251/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 27.07.2020 r. poz. 2821

XXIII/252/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XXIII/253/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2019 rok


 Uchwały podjęte podczas XXIV sesji 31 sierpnia 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 24/2020

XXIV/254/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno -finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XXIV/255/2020 w sprawie włączenia do ulicy Andrzeja Zalewskiego w Przededworzu działki ewidencyjnej nr 225. Załącznik do uchwały >>>>>
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 04-09-2020 r. poz. 3182

XXIV/256/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, oznaczonej nr ewidencyjnym 588 w miejscowości Przededworze. Załącznik do uchwały >>>>>
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 04-09-2020 r. poz. 3183

XXIV/257/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 – 2022. Załącznik do uchwały >>>>>

XXIV/258/2020 w sprawie zmiany nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych będących własnością Gminy Chmielnik w miejscowości Śladków Mały. Załącznik do uchwały >>>>>
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 04-09-2020 r. poz. 3184

XXIV/259/2020 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 04-09-2020 r. poz. 3185

XXIV/260/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

XXIV/261/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.
Publikacja w Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 04-09-2020 r. poz. 3186

XXIV/262/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

XXIV/263/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/211/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

XXIV/264/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/212/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

XXIV/265/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XXV sesji 26 października 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 25/2020

XXV/266/2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

XXV/267/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 29 X 2020 r. poz.3757/

XXV/268/2020 w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 29 X 2020 r. poz. 3758/
Zmiana załącznika nr 1 do uchwały nr XXV/268/2020 uchwalona uchwałą nr XLIV/453/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Zmiana załącznika nr 1 do uchwały nr XXV/268/2020 uchwalona uchwałą nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.
Zmiana załącznika nr 1 do uchwały nr XXV/268/2020 uchwalona uchwałą nr LVII/560/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Zmiana załącznika nr 1 do uchwały nr XXV/268/2020 uchwalona uchwałą nr II/II/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 maja 2024 r.


XXV/269/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chmielnik nieruchomości znajdującej się w obrębie wsi Celiny oznaczonej numerem działki 78/23

XXV/270/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

XXV/271/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 29 X 2020 r. poz.3759/


Uchwały podjęte podczas XXVI sesji 30 listopada 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 256/2020

nr XXVI/272/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4388 Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4388/

nr XXVI/273/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4389 Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4389/

nr XXVI/274/2020 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali

nr XXVI/275/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji

nr XXVI/276/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4390 Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4390/

Utrata mocy uchwały nr XXVI/276/2020 na podstawie uchwały nr XXXVII/392/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r. - z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

nr XXVI/277/2020 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4391 Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4391/

nr XXVI/278/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4392 Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4392/

nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2020 roku poz. 4393  Ogłoszony: 07.12.2020)
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/4393/

Zmiana uchwały nr XXVI/279/2020 na podstawie uchwały nr XXVIII/299/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Zmiana uchwały nr XXVI/279/2020 na podstawie uchwały nr XXIX/305/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 1 marca 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. utrata mocy uchwały nr XXVI/279/2020 ze zmianami na podstawie uchwały nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r. 

nr XXVI/280/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040

nr XXVI/281/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.Uchwały podjęte podczas XXVII sesji 28 grudnia 2020 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 27/2020.

nr XXVII/282/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.
zmiana do uchwały nr XXVII/282/2020 wprowadzona uchwałą nr XXXI/327/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2021 r.

nr XXVII/283/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

nr XXVII/284/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik - Załącznik mapa

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.1.2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność
w całości uchwały Nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2021/578/

nr XXVII/285/2020 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023

Załącznik do uchwały nr XXVII/285/2020

nr XXVII/286/2020 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 5 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020

Załącznik do uchwały nr XXVII/286/2020

nr XXVII/287/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2021 rok

nr XXVII/288/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040.

nr XXVII/289/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

/Publikacja w Dzienniku Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego dnia 05-02-2021 r. poz.611/

nr XXVII/290/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

nr XXVII/291/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok

nr XXVII/292/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
zmiana do uchwały nr XXVII/292/2020 wprowadzona uchwałą nr XXXI/331/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2021 r.

nr XXVII/293/2020 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2021 r.

Metryka

sporządzono
2020-02-28 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2020-02-28 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-03 14:34 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1224
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.