Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Sołectwa Gminy Chmielnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sołectwa Gminy Chmielnik, bieżące, menu 1398 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sołectwa Gminy Chmielnik

Sołectwa Gminy Chmielnik

W ramach granic administracyjnych gminy Chmielnik znajduje się 26 sołectw (od 1 stycznia 2018 r.).

Kontakt z sołectwem:
- na adres Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik z podaniem imienia i nazwiska sołtysa oraz nazwy miejscowości,
- lub bezpośrednio, pisząc na kopercie imię i nazwisko sołtysa, nazwę miejscowości i kod pocztowy 26-020 Chmielnik.

Uwaga! Sołtysi nie posiadają służbowych adresów poczty elektronicznej oraz służbowych numerów telefonów.

Uchwała nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku  z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Chmielnik /Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego poz. 1954 z 2020 roku /
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/1954/


Sołtysi Gminy Chmielnik - kadencja 2019-2024


1.BORZYKOWA
- adres do korespondencji Borzykowa 7, 26-020 Chmielnik
Sołtys Agata PIETRZYK

2.CELINY
- adres do korespondencji Celiny 25, 26-020 Chmielnik
Sołtys Małgorzata MAJKOWSKA

3.CELINY NOWE
- adres do korespondencji Celiny 74A, 26-020 Chmielnik
Sołtys Ewa PAWLIK

4.CIECIERZE
- adres do korespondencji Ciecierze 7A, 26-020 Chmielnik
Sołtys Piotr MIKUŚKIEWICZ

5.CHOMENTÓWEK
- adres do korespondencji Chomentówek 15, 26-020 Chmielnik
Sołtys Agnieszka ZAJĄC

6.GRABOWIEC
- adres do korespondencji Grabowiec 1B, 26-020 Chmielnik
Sołtys Zbigniew RYK

7.HOLENDRY
- adres do korespondencji Holendry 24A, 26-020 Chmielnik
Sołtys Marcin RASAŁA

8.JASIEŃ
- adres do korespondencji Jasień 7A, 26-020 Chmielnik
Sołtys Michał PUCHAŁA

9.KOTLICE
- adres do korespondencji Kotlice 43, 26-020 Chmielnik
Sołtys Jolanta BOGACZ

10.LUBANIA
- adres do korespondencji Lubania 39, 26-020 Chmielnik
Sołtys Zbigniew BANACH

11.LIPY
- adres do korespondencji Lipy 6A, 26-020 Chmielnik
Sołtys Ewelina PONIEWIERKA

12. ŁUGI
- adres do korespondencji Ługi 31, 26-020 Chmielnik
Sołtys Ireneusz WOJTAS

13. ŁAGIEWNIKI
- adres do korespondencji Łagiewniki 22, 26-020 Chmielnik
Sołtys Jarosław LOTKO

14.MINOSTOWICE
- adres do korespondencji Minostowice 33, 26-020 Chmielnik
Sołtys Ryszard MAJEWSKI

15.PIOTRKOWICE
- adres do korespondencji Piotrkowice, ul. Źródlana 10, 26-020 Chmielnik
Sołtys Edyta CIOPIŃSKA

16. PRZEDEDWORZE
- adres do korespondencji Przededworze 103, 26-020 Chmielnik
Sołtys Ewelina KOWALCZYK

17.SUCHOWOLA
- adres do korespondencji Suchowola 24, 26-020 Chmielnik
Sołtys Edyta SZCZEPANIK-MAKUŁA

18.SZYSZCZYCE
- adres do korespondencji Szyszczyce 38, 26-020 Chmielnik
Sołtys Maria KUC

19.SĘDZIEJOWICE
- adres do korespondencji Sędziejowice 121, 26-020 Chmielnik
Sołtys Piotr POWROŹNIK

20.ŚLADKÓW DUŻY
- adres do korespondencji Śladków Duży 60, 26-020 Chmielnik
Sołtys Agnieszka GŁUSZEK

21.ŚLADKÓW MAŁY
- adres do korespondencji Śladków Mały 127, 26-020 Chmielnik
Sołtys Krzysztof WIECZOREK

22. SUSKRAJOWICE
- adres do korespondencji Suskrajowice 13, 26-020 Chmielnik
Sołtys Dariusz KUC

23.SULISZÓW
- adres do korespondencji Suliszów 6, 26-020 Chmielnik
Sołtys Mirosław WIEWIÓRA

24. ZRECZE DUŻE
- adres do korespondencji Zrecze Duże 39, 26-020 Chmielnik
Sołtys Małgorzata PIETRYKOWSKA

25. ZRECZE MAŁE
- adres do korespondencji Zrecze Małe 56, 26-020 Chmielnik
Sołtys Dariusz MAŁASIŃSKI

26. ZRECZE CHAŁUPCZAŃSKIE
- adres do korespondencji Zrecze Chałupczańskie 25, 26-020 Chmielnik
Sołtys Tomasz CIBA


Fundusz Sołecki >>>

Informacja na temat funduszu sołeckiego >>>


Klauzula informacyjna RODO Pełnienie funkcji sołtysa

W związku z treścią art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chmielnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, mająca swoją siedzibę przy Placu Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, tel. (41) 3542278.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: rodo@chmielnik.com
3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer rachunku bankowego, prywatny numer telefonu,imiona rodziców, miejsce urodzenia, data urodzenia, nr PESEL) będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych Gminy Chmielnik, tj. sołectw.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa, podanie dodatkowych danych np. kontaktowych jest dobrowolne.
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia przyjętego celu, które obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania, prywatny numer telefonu, numer rachunku bankowego, imiona rodziców, miejsce urodzenia, data urodzenia, nr PESEL)
7. W szczególnych sytuacjach przewidzianych prawem Administrator przekazuje Państwa dane osobowe uprawnionym instytucjom, może również powierzyć na podstawie umowy Państwa dane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów - bezterminowo) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
• żądania sprostowania danych osobowych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: rodo@chmielnik.com 
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych.


 

Metryka

sporządzono
2019-11-07 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2019-11-07 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-18 09:55 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1608
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.