Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Miejska w Chmielniku Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Chmielniku-informacja dot. ochrony danych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Chmielniku-informacja dot. ochrony danych , bieżące, menu 1397 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Chmielniku-informacja dot. ochrony danych

Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Chmielniku-informacja dot. ochrony danych

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Chmielniku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych: www.chmielnik.com i www.chmielnik.biuletyn.net, a po każdej sesji wykonywana jest kopia nagrania i przechowywana są w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.

Obrady są transmitowane poprzez kanał internetowy Rady Miejskiej w Chmielniku utworzony na stronie:

https://crv.pl/archiwum-swietokrzyskie-rada_miejska_w_chmielniku 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020), Plac Kościuszki 7, email: umig@chmielnik.com. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik oraz Rady Miejskiej w Chmielniku jest Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku można skontaktować się pod adresem email:rodo@chmielnik.com

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie:
1/ z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – art. 3 ust. 1 pkt 3;
2/z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) – art. 11b ust.2.
3/ z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) – art. 6 ust. 1 lit.c

4. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Chmielniku jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.chmielnik.biuletyn.net oraz www.chmielnik.com (link do kanału Rady Miejskiej w Chmielniku. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w Urzędzie Miasta o Gminy w Chmielniku. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Udostępnione nagrania z sesji będę przechowywane przez okres 5 lat od daty publikacji. Po tym czasie dany plik z nagraniem zostanie usunięty. Archiwizacja nagrań będzie obywała się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Osoba, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Podczas transmisji obrad sesji oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna Informujemy, że przebieg obrad Rady Miejskiej w Chmielniku jest utrwalany i transmitowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z siedzibą przy Placu Kościuszki7, 26-020 Chmielnik, kontakt: 413542278, email: umig@chmielnik.com.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@chmielnik.com.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Z uwagi na prowadzenie relacji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku i wypowiedzi osób w trakcie obrad. Obrady są transmitowane poprzez kanał internetowy na stronie: https://crv.pl/archiwum-swietokrzyskie-rada_miejska_w_chmielniku

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Udostępnione nagrania z sesji będę przechowywane przez okres 5 lat od daty publikacji. Po tym czasie dany plik z nagraniem zostanie usunięty. Archiwizacja nagrań będzie obywała się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art.20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu (o ile jest to możliwe technicznie) wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.


 

Metryka

sporządzono
2019-11-07 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2019-11-07 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-03-27 07:59 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
411
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.