Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2019 r. kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2019 r. kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1384 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2019 r. kadencja 2018-2024

Uchwały z 2019 r. kadencja 2018-2024

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
dostępny pod linkiem
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany uchwał w.pdf/


Uchwały podjęte podczas IV sesji 29 stycznia 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 4/2019

nr IV/29/2019 w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr IV/29/2019 na podstawie uchwały nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r.

nr IV/30/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny

nr IV/31/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.- utrata mocy na podstawie uchwały nr XVI/146/2019 RM z 25-11-2019 r.

nr IV/32/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

załącznik nr 1 - wersja.pdf-obowiązuje do 31.12.2019 r.

załącznik nr 1 - wersja.doc-obowiązuje do 31.12.2019 r.

załącznik nr 2 - wersja.pdf-obowiązuje do 31.12.2019 r.

załącznik nr 2 - wersja.odt-obowiązuje do 31.12.2019 r.
zmiana do uchwały nr IV/32/2019 wprowadzona uchwałą nr XVI/147/2019 RM z dnia 25.11.2019 r.
zmiana: nowy wzór deklaracji - uchwała nr XL/423/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022 r.

nr IV/33/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2023.- zmiana uchwała nr XIV/124/2019 RM z 21-10-2019 r

nr IV/34/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

nr IV/35/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

nr IV/36/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

nr IV/37/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

nr IV/38/2019 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

nr IV/39/2019 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku.
Stwierdzenie nieważności par. 3 ust. 8 załącznika nr 1 do zaskarżonej Uchwały nr IV/39/2019 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1169/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 7 lipca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 28-07-2020 r.)

nr IV/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

nr IV/41/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Uchwały podjęte podczas V sesji 25 lutego 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 5/2019

V/42/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu na przeprowadzenie wyborów na Sołtysa Sołectwa Łagiewniki

V/43/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

V/44/2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny

V/45/2019 w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny Nowe

V/46/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 05-03-2019 r. poz.1160

V/47/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/355/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku załącznik nr 1 - mapa

Uchwałę nr V/47/2019 uchylono uchwałą nr XIV/126/2019 RM z 21-10-2019 r.

V/48/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik - zmiana:uchwała nr XVI/148/2019 RM z dnia 25-11-2019 r.

załącznik nr 1 - mapa

V/49/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

V/50/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

V/51/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 606/1 położonej w Sędziejowicach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

V/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

V/53/2019 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 06-03-2019 r. poz.1194
zmiana uchwały nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku na podstawie uchwały nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

V/54/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (zmiana uchwała nr XII/109/2019 RM w Chmielniku z 29-08-2019 r.)
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 06-03-2019 r. poz.1195
zmiana uchwały nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku na podstawie uchwały nr XXXVI/377/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r.

Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

V/55/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 05-03-2019 r. poz.1161/

Uchwały podjęte podczas VI sesji 25 marca 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 6/2019

VI/56/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

VI/57/2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Piotrkowice
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28-03-2019 r. poz.1480

VI/58/2019 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach (zmiana:uchwała nr VIII/72/2019 RM w Chmielniku)

VI/59/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik

VI/60/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28-03-2019 r. poz.1481

VI/61/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2019-2025
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 09-04-2019 r. poz.1784

VI/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

VI/63/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Uchwały podjęte podczas VII sesji 15 kwietnia 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 7/2019

VII/64/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

VII/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

VII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

VII/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

VII/70/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 18-04-2019 r. poz. 1906

VII/71/2019 w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Uchwały podjęte podczas VIII sesji 30 maja 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 8/2019

VIII/72/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 roku

VIII/73/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2534

VIII/74/2019 w sprawie zmiany siedziby w Akcie Założycielskim Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach

VIII/75/2019 w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2535
Utrata mocy uchwały nr VIII/75/2019 na podstawie uchwały nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r.

VIII/76/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2536

VIII/77/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 25-06-2019 r. poz. 2638

VIII/78/2019 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2537

VIII/79/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Chmielniku
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2538

VIII/80/2019 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej z gatunku dąb szypułkowy
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11-06-2019 r. poz. 2539

VIII/81/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

VIII/82/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

VIII/83/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

VIII/84/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


 Uchwały podjęte podczas IX sesji 10 czerwca 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 9/2019

IX/85/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wotum zaufania

IX/86/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 25-06-2019 r. poz. 2638

IX/87/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

IX/88/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku


 Uchwały podjęte podczas X sesji 28 czerwca 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 10/2019

X/89/2019 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2023

X/90/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 03.07.2019 r. poz. 2764

X/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Chmielnik nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

X/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

X/93/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11.09.2019 r.poz.3530


 Uchwały podjęte podczas XI sesji 9 sierpnia 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 11/2019

XI/94/2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

XI/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Gnojno dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Gnojno

XI/96/2019 w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Chmielnik w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne

XI/97/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

XI/98/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11.09.2019 r.poz.3531


Uchwały podjęte podczas XII sesji 29 sierpnia 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 12/2019

XII/99/2019 w sprawie przyjęcia „Aneksu Nr 4 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015- 2020”

XII/100/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

XII/101/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik zmiana: uchwała nr XX/213/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r.
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3494

XII/102/2019 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3495
- utrata mocy uchwały nr XII/102/2019 RM w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. na podstawie uchwały nr XXIV/259/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XII/103/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XII/104/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3496
Uchwała nr XII/104/2019 zmieniona uchwałą nr LXIII/617/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

XII/105/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3497

XII/106/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3498

XII/107/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3499

XII/108/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkaso oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3500

Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

XII/109/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.09.2019 r.poz.3501

Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

XII/110/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

XII/111/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 11.09.2019 r.poz.3532

XII/112/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas XIII sesji 25 września 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 13/2019

XIII/113/2019 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 07.10.2019 r.poz.3826

XIII/114/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

XIII/115/2019 w sprawie skargi na działalność sołtysa sołectwa Zrecze Duże

XIII/116/2019 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 07.10.2019 r.poz.3827

XIII/117/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

XIII/118/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

XIII/119/2019 w sprawie nabycia przez Gminę Chmielnik niezabudowanej działki oznaczonej nr 60/1 położonej w obrębie Borzykowa- zmiana uchwała nr XV/132/2019 RM z 8.11.2019 r.

XIII/120/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

XIII/121/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 07.10.2019 r.poz.3828

XIII/122/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

XIII/123/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego


Uchwały podjęte podczas XIV sesji 21 października 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 14/2019

XIV/124/2019 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 24.10.2019 r.poz.4031

XIV/125/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 24.10.2019 r.poz.4032

XIV/126/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/355/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku

XIV/127/2019 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XIV/128/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XIV/129/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 24.10.2019 r.poz.4033

XIV/130/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

XIV/131/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


 Uchwały podjęte podczas XV sesji 8 listopada 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 15/2019

XV/132/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki oznaczonej nr 60/1 położonej w Borzykowie

XV/133/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

XV/134/2019 w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XV/135/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XV/136/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

XV/137/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok


 Uchwały podjęte podczas XVI sesji 25 listopada 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 16/2019

XVI/138/2019 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku oraz nadania statutu
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4579

XVI/139/2019 w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4580
Zmiana: Uchwała nr L/501/2023 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chmielniku (Dz.Urzęd. Woj.Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 672)

XVI/140/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

XVI/141/2019 w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4581

XVI/142/2019 w sprawie Regulaminu Klubu „Senior +” w Chmielniku, zasad kwalifikowania uczestników oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”.
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4582

XVI/143/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4583
zmieniony par. 6 ust.4 pkt 2, par.7 ust.1, par 9 ust. 7 uchwałą nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2022 r.

XVI/144/2019 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali.

XVI/145/2019 w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4584

XVI/146/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
(Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4585)
zmiana wprowadzona uchwałą nr XXVI/276/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/2019
Utrata mocy uchwały nr XVI/146/2019 na podstawie uchwały nr XXXVII/392/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r. - z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.


XVI/147/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4586

XVI/148/2019 sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik.

XVI/149/2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 600/11, położonej w miejscowości Śladków Mały
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4587

XVI/150/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działki nr 279/2 i 224).

XVI/151/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działka 765).

XVI/152/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działka 242)

XVI/153/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

XVI/154/2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na rok 2020.

XVI/155/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4588

XVI/156/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Chmielnik
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4589

XVI/157/2019 uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4590

XVI/158/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4591

XVI/159/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

XVI/160/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 28.11.2019 r. r. poz.4592/


Uchwały podjęte podczas XVII sesji 3 grudnia 2019 roku
Imienny wykaz głosowania radnych na sesji nr 17/2019

XVII/161/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 10.12.2019 r. poz.5038/

XVII/162/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwały podjęte podczas XVIII sesji 30 grudnia 2019 roku
 
XVIII/163/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. zmiana uchwały nr XVIII/163/2019 na podstawie uchwały nr XX/197/2020 RM z 14-05-2020

XVIII/164/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

XVIII/165/2019 sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2020 rok


XVIII/166/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2019/2020

Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 13.01.2020 r. poz.294

XVIII/167/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 13.01.2020 r. poz.295
/
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 r.

XVIII/168/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035


XVIII/169/2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok /Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 13.01.2020 r. poz. 296/

XVIII/170/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040
 
XVIII/171/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok
Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego z 14.01.2020 r. poz. 303
 
XVIII/172/2019w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik

XVIII/173/2019 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik

XVIII/174/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 roku

Metryka

sporządzono
2019-02-15 przez Adam Pietrzyk
udostępniono
2019-02-15 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-02-06 10:20 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
903
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.