Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2018r. kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2018r. kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1374 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2018r. kadencja 2014-2018

Uchwały z 2018r. kadencja 2014-2018

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
dostępny pod linkiem  http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany w.pdf/


 Uchwały podjęte podczas XLII sesji 5 lutego 2018 roku

 
XLII/374/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik
zmiana par.3 ust.1 ww. uchwały na podstawie uchwały nr LVII/567/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

XLII/375/2018
w sprawie regulaminu obiektu sportowego dzierżawionego przez MLKS "Zenit"Chmielnik

XLII/376/2018
w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 RM w Chmielniku z dnia 16.02.2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XLII/377/2018
w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 RM w Chmielniku z dnia 16.02.2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów

XLII/378/2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

XLII//379/2018
w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" część "A" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik - MAPA

XLII/380/2018
w sprawie udzielenia bonifikaty dla M-GOPS w Chmielniku od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd części działki nr 828/14 położonej w Chmielniku- MAPA

XLII/381/2018
w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiacych własność Gminy Chmielnik-MAPA
 
XLII/382/2018 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiacych własność Gminy Chmielnik-MAPA

XLII/383/2018
w sprawie zgody na zwrot przez Gminę Chmielnik nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa -MAPA
 
XLII/384/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018-2035

XLII/385/2018
w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
 
Uchwały podjęte podczas XLIII sesji 26 marca 2018 roku

XLIII/386/2018 w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XLIII/387/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka - utrara mocy na podstawie uchwały nr XVI/141/2019 RM z dnia 25-11-2019 r.

XLIII/388/2018 w sprawie przyjęcia „Aneksu Nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2020”

XLIII/389/2018 w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Chmielniku, w obrębie ulic Żeromskiego, Parkowa i Dygasińskiego w brzmieniu: Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

XLIII/390/2018 w sprawie nadania nazwy ulica Kraśnik w miejscowości Piotrkowice mapa>>>>>

XLIII/391/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

XLIII/392/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Borzykowa
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/392/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1095/19 z dnia 6 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 9 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 20-07-2020 r.)

XLIII/393/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Chomentówek
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/393/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1072/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 30-07-2020 r.)

XLIII/394/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Ciecierze
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/394/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1073/19 z dnia 16 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 3 marca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 24-03-2020 r.)

XLIII/395/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Grabowiec
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/395/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1074/19 z dnia 5 marca 2020 r. jest prawomocny od dnia 7 lipca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 28-07-2020 r.)

XLIII/396/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Holendry
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/396/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1075/19 z dnia 6 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 9 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 14-07-2020 r.)

XLIII/397/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Jasień
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/397/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1076/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 26 maja 2020. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 5 sierpnia 2020 r.)

XLIII/398/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Kotlice
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/398/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1077/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 2 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 14-07-2020 r.)

XLIII/399/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Lipy
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/399/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1078/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 29-07-2020 r.)

XLIII/400/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Lubania
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/400/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1079/19 z dnia 16 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 3 marca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 24-04-2020 r.)

XLIII/401/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Łagiewniki
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/401/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1080/19 z dnia 5 marca 2020 r. jest prawomocny od dnia 7 lipca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 27-07-2020 r.)

XLIII/402/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Ługi
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/402/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1081/19 z dnia 6 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 6 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 27-07-2020 r.)

XLIII/403/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Minostowice
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/403/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1082/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 26 maja 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 5 sierpnia 2020 r.)

XLIII/404/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Piotrkowice
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/404/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1083/19 z dnia 23 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 2 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 14-07-2020 r.)

XLIII/405/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Przededworze
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/405/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1084/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 29-07-2020 r.)

XLIII/406/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Sędziejowice
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/406/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1085/19 z dnia 16 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 3 marca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 24-03-2020 r.)

XLIII/407/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Suchowola
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/407/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1086/19 z dnia 5 marca 2020 r. jest prawomocny od dnia 7 lipca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 28-07-2020 r.)

XLIII/408/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Suliszów
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/408/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1087/19 z dnia 6 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 13 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 08-03-2020 r.)

XLIII/409/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Suskrajowice
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/409/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1088/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 26 maja 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 5 sierpnia 2020 r.)

XLIII/410/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Szyszczyce
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/410/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1089/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 2 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 15 lipca 2020 r.)

XLIII/411/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Duży
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/411/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1090/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 29-07-2020 r.)

XLIII/412/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Mały
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/414/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1093/19 z dnia 24 czerwca 2020 r. jest prawomocny od dnia 4 sierpnia 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 04-09-2020 r.)

XLIII/413/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Chałupczańskie
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/413/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1092/19 z dnia 16 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 5 marca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 22-04-2020 r.)

XLIII/414/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Duże
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/399/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1078/19 z dnia 26 lutego 2020 r. jest prawomocny od dnia 24 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 29-07-2020 r.)

XLIII/415/2018 w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Małe
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLIII/415/2018 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1094/19 z dnia 5 marca 2020 r. jest prawomocny od dnia 7 lipca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 28-07-2020 r.)

XLIII/416/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

XLIII/417/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

XLIII/418/2018 w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XLIII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów


Uchwały podjęte podczas XLIV sesji 16 kwietnia 2018 roku

XLIV/420/2018 w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XLIV/421/2018 w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr XLIV/421/2018 na podstawie uchwały nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r.

XLIV/422/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 -2035

XLIV/423/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok


Uchwały podjęte podczas XLV sesji 21 maja 2018 roku

XLV/424/2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

XLV/425/2018 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego oraz nowej lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego

XLV/426/2018 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023

XLV/427/2018 w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 3 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2020”

XLV/428/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Śladków Mały (9/1)

XLV/429/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Śladków Mały (34/1)

XLV/430/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Zrecze Małe)

XLV/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Sędziejowice)

XLV/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Łagiewniki)

XLV/433/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik (Śladków Mały)

XLV/434/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XLV/435/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

XLV/436/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

XLV/437/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XLVI sesji 27 czerwca 2018 roku

XLVI/438/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
utrata mocy uchwały nr XLVI/43/2018 na podstawie uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

XLVI/439/2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XLVI/440/2018 w sprawie przyjęcie oraz przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chmielnik do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

XLVI/441/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

XLVI/442/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

XLVI/443/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

XLVI/444/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

XLVI/445/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok


 Uchwały podjęte podczas XLVII sesji 29 sierpnia 2018 roku

XLVII/446/2018 w sprawie sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej ozn. nr 915/6 poł. w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr działki 915/3 przyległej do działki komunalnej

XLVII/447/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik poł. na terenie gminy Chmielnik

XLVII/448/2018 w sprawie przyjęcia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik

XLVII/449/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

XLVII/450/2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

XLVII/451/2018 w sprawie lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XLVII/452/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 RM w Chmielniku z dnia 21.08.2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Chmielnik

XLVII/453/2018 w sprawie ustalenia na terenie gminy Chmielnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

XLVII/454/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

XLVII/455/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

XLVII/456/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

XLVII/457/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas XLVIII sesji 8 października 2018 roku

XLVIII/458/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Stwierdzenie nieważności par. 2 ust. 3 Uchwały nr XLVIII/458/2018 RM w Chmielniku na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 791/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. jest prawomocny od dnia 20 lutego 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 05-05-2020 r.)
Z dniem wejścia w życie uchwały nr XXXVI/369/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielnik, traci moc uchwała nr XLVIII/458/2018 z dnia 8 października 2018 r.

XLVIII/459/2018 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

XLVIII/460/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielnik

XLVIII/461/2018 w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Gminy Chmielnik

XLVIII/462/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1714/8 położnej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XLVIII/463/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1714/9 położnej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XLVIII/464/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1714/10 położnej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XLVIII/465/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1714/11 położnej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XLVIII/466/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1714/12 położnej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej

XLVIII/467/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. nr 448)

XLVIII/468/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. nr 1548/1 i 1548/2)

XLVIII/469/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

XLVIII/470/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

XLVIII/471/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas L sesji 25 października 2018 roku

L/472/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035

L/473/2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Metryka

sporządzono
2018-02-15 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2018-02-15 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-09-05 12:02 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
520
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.