Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje REJESTRY i EWIDENCJE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „REJESTRY i EWIDENCJE, bieżące, menu 1367 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

REJESTRY i EWIDENCJE

REJESTRY i EWIDENCJE

W Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejstr zbiorów danych.

Na mocy art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) utraciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).

Uchylone również zostało Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719) wydane na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

1. Akta osobowe pracowników -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
2. Sprawy kadrowe - Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
3. Zaświadczenia o zatrudnieniu -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
4. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 118
5. Rejestr upoważnień/pełnomocnictw -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
6. Rejestr delegacji - Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
7. Listy obecności -Wydział AdministracjiUMiG w Chmielniku - pokój nr 111
8. Karty drogowe -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
9. Oświadczenia majątkowe radnych -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 110
10. Podania o przyjęcie do pracy -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
11. Monitoring wizyjny -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 118
12. Obsługa organizacyjna wyborów -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 110 i 118
13. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu-Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG w Chmielniku - pokój nr 20
14. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej -Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG w Chmielniku- pokój nr 20
15. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi agroturystyczne -Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG w Chmielniku - pokój nr 20
16. Rejestr umów dzieło/zlecenia-Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 111
17. Rejestr umów dzierżaw-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Chmielniku - pokój nr 210
18. Opłata skarbowa-Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 136
19. Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień, itp. od innych organów. Ogłoszenia na tablicę -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 110
20. Protokoły z zebrań wiejskich- Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 110
21. PIT- y - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 133
22. Wyciągi bankowe - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 132
23. Faktury sprzedaży. Faktury zakupu -Wydział Finansowy, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Chmielniku - pokój nr 130 i 210
24. Zaświadczenie o wynagrodzeniach - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 133
25. Dokumenty rozliczeniowe - ZUS RCA, RSA, RZA - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 133
26. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej - Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 118
27. Petycje -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 118
28. Dokumenty zgłoszeniowe ZWUA, ZUA, ZZA - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 133
29. Listy płac - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 133
30. Raporty kasowe- Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 136
31. Dokumenty OT i PT - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku
32. Przypisy, odpisy, decyzje o umorzeniu podatków - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
33. Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Kielcach - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
34. Deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
35. Informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
36. Sprawy związane z umorzeniami, zwolnieniami, ulgami w podatku - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134,135
37. Zaświadczenia o stanie posiadania - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
38. Przypisy – odpisy podatku - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134,135
39. Decyzja – Nakaz płatniczy - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
40. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134
42. Ewidencja i księgowość podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych- Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 136,135,134
43. Księgowość podatkowa od osób fizycznych i prawnych - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 134,135
44. Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych -Straż Miejska w Chmielniku, ul.Dygasińskiego 12 w Chmielniku
Rejestry Straży Miejskiej w Chmielniku -Straż Miejska w Chmielniku, ul.Dygasińskiego 12 w Chmielniku
45. Ustalanie wpływu inwestycji na środowisko - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 203
46. Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 203
47. Informacja o wytwarzaniu odpadów oraz sposobów gospodarowania odpadami  - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 203
48. System gospodarki odpadami komunalnymi - Wydział Finansowy UMiG w Chmielniku - pokój nr 129
49. Ewidencja przedsiębiorców z podpisanymi umowami na odbiór odpadów - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 203
50. Usługi związane z oświetleniem ulic/dróg - Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku - pokój nr 207
51. Inwestycje gminne - Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku - pokój nr 207,209
52. Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego (Starostwo Powiatowe, PINB) - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 204
53. Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych. Drogownictwo i system komunikacyjny -Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych UMiG w Chmielniku - pokój nr 207
54. Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych -Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Chmielniku - pokój nr 203
55. Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego-Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG w Chmielniku - pokój nr 20
56. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu drogownictwa i systemu komunikacyjnego -Wydział Rozowju Gospodarczego/ Wydział Inwestycji
57. Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym -Wydział Rozowju Gospodarczego
58. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wyrażanie zgody na umieszczenie w pasie drogi urządzeń obcych -Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych
59. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wyrażenie zgody na wykonanie zjazdów z dróg gminnych -Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych
60. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
-Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych
61. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminy. Drogownictwo -Wydział Inwestycji i Projektów Strukturalnych
62. Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
63. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
64. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Wydział Budownistwa i Ochrony Środowiska
65. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy-Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
66. Postanowienia dotyczące podziału działki-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
67. Rejestr umów najmu i dzierżaw budynków i lokali-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
68. Umowy z geodetami-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
69. Zaświadczenia do celów wliczania okresów pracy w gospodarstwie rolnym-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
70. Podziały nieruchomości-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
71. Rozgraniczenia nieruchomości-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
72. Ewidencja miejscowości -Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
73. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów -Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
74. Rejestr gruntów -Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
75. Ewidencja Gruntów i Budynków (wersja elektroniczna udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Kielcach)
-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
76. Ewidencja gruntów – pisma różne-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
77. Zestawienie gruntów nabytych przez Gminę Chmielnik w drodze kupna lub darowizny-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
78. Sprzedaż lub darowizna mienia komunalnego-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
79. Zestawienie aktów notarialnych-Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
80. Rejestr umów dzierżaw gruntów mienia komunalnego -Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
81. Rejestr umów dzierżaw zawartych dobrowolnie między rolnikami/w celu nabycia świadczeń emerytalno-rentowych
-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
82. Nieruchomości-Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
83. Realizacja obowiązku szkolnego-Wydział Oświaty
84. Konkurs dla organizacji pozarządowych -Wydział Administracji
85. System Informacji Oświatowej-Wydział Oświaty
86. Arkusze organizacyjne szkół-Wydział Oświaty
87. Awans zawodowy nauczycieli-Wydział Oświaty
88. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych-Wydział Administracji
89. Potwierdzenie udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych-Wydział Administracji
90. Dane kontaktowe radnych-Wydział Administracji
91. Dane kontaktowe sołtysów-Wydział Administracji
92. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej-Samodzielne Stan.ds.Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
93. Rejestr kobiet i mężczyzn przewidzianych do kwalifikacji wojskowej -Sam.Stan.ds.Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
94. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym -Urząd Stanu Cywilnego
95. Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym -Urząd Stanu Cywilnego
96. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych-Wydział Administracji
97. Ewidencja osób, które złożyły oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych-Wydział Administracji
98. Urząd Stanu Cywilnego
99. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste - Sam.Stan.ds. Dowodów Osobiostych i Ewidencji Ludności
100.Wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP -Wydział Administracji UMiG w Chmielniku - pokój nr 105.

Metryka

sporządzono
2017-05-30 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2017-05-30 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-10-29 12:17 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
650
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.