Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Kontrole
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontrole, bieżące, menu 1366 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontrole

Kontrole

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).


Rok 2024

Informacja pokontrolna KC.I.432.81.1.2024 z kontroli realizacji projektu RPSW.06.03.00-26/001716 Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej etap II - pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna KC-I.432.139.1.2024 z kontroli realizacji projektu RPSW.13.01.00-26-0007/23 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne - pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna KC.I.432.31.1.2024 z kontroli końcowej projektu RPSW.03.03.00-26-0015/20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- etap III - pobierz skan w pdf 

Informacja pokontrolna nr KC.I.432.263.1.2023/DK-1 kontrola w trakcie realizacji projektu "Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej- etap II"- pobierz skan w pdf


Rok 2023

Informacja pokontrolna nr KC-I.432.165.2.2023/RW-5 kontrola w trakcie realizacji projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" z dnia 21.09.2023 r. - pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr KC-I.258.1.2023/APP-4 kontrola realizacji projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" z dnia 14.09.2023 r. pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr KC-I.432.165.1.2023/MBK-3 kontrola w trakcie realizacji projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" z dnia 12.06.2023 r. pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr KC-I.432.524.1.2022/KKC-2 kontrola w trakcie realizacji projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" z dnia 12.01.2023 r. pobierz skan w pdf


ROK 2022

Informacja pokontrolna nr KC-I.432.509.1.2022/MO-I w trakcie realizacji projektu "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik" z dnia 28 grudnia 2022 r. pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr 36/N/VII/RPO/2021 Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul.Mielczarskiego w Chmielniku z 21-02-2022 r. pobierz skan w pdf


ROK 2021

Informacja pokontrolna nr 69/N/III/RPO/2021 z kontroli końcowej projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik z 27-12-2021 r. - pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr 65/N/III/RPO/2021 z kontroli końcowej projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik  z 15-12-2021 r. - pobierz skan w pdf

Informacja pokontrolna nr 9/N/VI/RPO/2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- etap II. z 01-03-2021 r. - pobierz skan w pdf


ROK 2020

Informacja pokontrolna nr 9/N/VI/RPO/2020 z kontroli końcowej projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik- etap II. Kontrola w dniu 17.02.2020 r. - pobierz skan w pdf

Kontrola realizacji przez Miasto i Gminę Chmielnik zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+ - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach kontrola od 17.12.2020 r. do 02.02.2021 r. - protokół pokontrolny

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z przeprowadzonej w okresie od 8 września do 11 grudnia 2020 roku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Chmielnik za 2019 rok i inne wybrane okresy
Wystąpienie dostępne - kliknij >>>

Wojewoda Świętokrzyski Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Kontrola-sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - wystąpienie pokontrolne Znak: IR.V.431.3.2020 z dnia 4 lutego 2021 r. Kontrola przeprowadzona w w dniach 3 – 31 grudnia 2020 r.
pobierz - wersja w pdf

Wojewoda Świętokrzyski Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Chmielniku: sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską w Chmielniku ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych- wystąpienie pokontrolne PNK.III.431.49.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.
pobierz - wersja w pdf

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Oddział Kontroli EFRR Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0016/18 "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych" - informacja pokontrolna nr 23/N/VI/RPO/2020
pobierz - wersja skan w pdf

Państwowa Inspekcja Pracy - kontrola działań podjętych przez pracodawcę w związku z występującymi zagrożeniami czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2019

Starostwo Powiatowe w Kielcach - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej od Powiatu Kieleckiego zgodnie z powiatowym konkursem - "Program dla sołectw" w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Powiatu Kieleckiego.pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kontrola problemowa dotycząca sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym oraz wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego pobierz - wersja skan w pdf

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach - prowadzenie przez Gminę Chmielnik gospodarki lokalami stanowiącymi jej mieszkaniowy zasób i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2018

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach - kontrola budowy/robót budowlanych: Budowa Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach pobierz - wersja skan w pdf

Archiwum Państwowe w Kielcach - kontrola przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chmielniku pobierz - wersja skan w pdf

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - kontrola problemowa dotycząca wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2017 r. na realizację przebudowy dróg gminnych pobierz - wersja skan w pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - końcowa kontrola projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik"pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2017

Wojewoda Świętokrzyski - badanie prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 pod nazwą "Razem Bezpieczniej w Chmielniku - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeni publicznej" pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Finansowy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Chmielnik na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016 r.  pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontrola problemowa wykonywania zadań w zakresie obronności w UMiG w Chmielniku  pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Kontrola dokumentacji zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych. Ochrona ujęć wody i zbiorników wody
protokół - wersja skan w pdf
sprawozdanie z kontroli - wersja skan w pdf

Archiwum Państwowe w Kielcach - Kontrola przestrzegania przepisów o naturalnym zasobie archiwalnym i archiwach
pobierz - skan w pdf


ROK 2016
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Chmielnik za 2015 i inne wybrane okresy, przeprowadzona w dniach 7.01.-29.02.2017 r.
pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kontrola dot. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g
pobierz - wersja skan w pdf

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach - kontrola dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chmielnik
pobierz - wersja skan w pdf pobierz - wersja skan w pdf

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kontrola dotycząca wykorzystania środków z dotacji na "Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016"
pobierz - wersja skan w pdf

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach - kontrola nasadzeń drzew i krzewów młodocianych na terenie gminy Chmielnik w ramach udzielonej pomocy finansowej
pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2015

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach - kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2012 r., w tym prawidłowości wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej, mających wpływ na wysokość części oświatowej ogólnej w 2012 r.
pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2014

Archiwum Państwowe w Kielcach - kontrola Archiwum Zakładowego w UMiG w Chmielniku pobierz - wersja skan w pdf


ROK 2013

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Delegatura w Kielcach - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Chmielnik - wystąpienie pokontrolne dostępne na stronie http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,12308.html

Kontrola doraźna przeprowadzona w 2013 roku prze Regionalną Izbę Obrachunkową dotacji dla przedszkola niepublicznego, udzielonej za 2012 i rok 2013- wystąpienie pokontrolne na stronie
http://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Wystapienie-z-dnia-20130912,2451,2451.html

Kontrola problemowa Straży Miejskiej w Chmielniku, kwiecień 2013 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Organizacji i Obrony Cywilnej ŚUW w Kielcach - wystąpienie pokontrolne na stronie
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/kontrole-i-audyt/kontrole/1537,Kontrola-problemowa-Strazy-Miejskiej-w-Chmielniku.html


ROK 2012

Kontrola: Ocena poprawność realizowanych zdań przez patrole łączone straży gminnych (miejskich) z funkcjonariuszami Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów w ruchu drogowym oraz... w Straży Miejskiej w Chmielniku- grudzień 2012 r.- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach - wystąpienie pokontrolne dostępne na stronie
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/kontrole-i-audyt/kontrole/1453,Ocena-poprawnosc-realizowanych-zdan-przez-patrole-laczone-strazy-gminnych-miejsk.html

Kontrola Regionalnej Izby Obrachukowej w dniach 23.05.2012 r. do 27.08.2012 r. - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Chmielnik w wybranych okresach od 2008 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.>>>>>Wystąpienie Pokontrolne<<<<<

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w dniach 06-30.03.2012 r. - Organizacja i finansowanie szkół i placówek oświatowych w Gminie Chmielnik.
Wyniki dostępne na stroniehttp://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10188.html

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego w dniach 22.03.-23.03.2012 r. - Rozpatrywanie skarg i wniosków. Wybór ławników. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wstąpienie pokontrolne dostępne na stronie http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/kontrole-i-audyt/kontrole/216,Kontrola-w-Urzedzie-Miasta-i-Gminy-Chmielnik-w-zakresie-ltbrgt-organizacji-przyj.html


ROK 2011

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - w dniach 31.05.-14.06.2011- Kontrola doraźna. Zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku w Łagiewnikach na mieszkania zastępcze.Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.05-14.06.2011 r.przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach wyniki dostępne na stronie:
http://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Wystapienie-z-dnia-20110719,1782,1782.html

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego - w dniu 22 lipca 2011 r. - Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w r.2010 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Protokół pokontrolny pozostawiony i dostępny w UMiG w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 02.09.2011 r. - Rejestracja stanu cywilnego: zmiana imienia i nazwiska, wydawanie dowodów osobistych. Protokół pokontrolny pozostawiony i dostępny w UMiG w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach dniu 04.10.2011- Kontrola ogólna archiwum zakładowego.
Protokół pokontrolny pozostawiony i dostępny w UMiG w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.


ROK 2010

Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniu 28.05.2010 r. – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Chmielniku – kontrola bieżąca. - protokół dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7

Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniu 0207.2010 r. – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji w miejscowości Minostowice - kontrola bieżąca. Protokół dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach w dniach 05.07-28.07.2010 – Zgodnie z upoważnieniem. protokół dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

Kontrola Starosty Kieleckiego w dniu 21.12.2010 r. – Kontrola problemowa zagadnień obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.


ROK 2008

Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona w dniu 12 września 2008 r. przez kierownika Archiwum Państwowego oddział w Pińczowie.

Kontrola realizacji - programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych przeprowadza w dniu 11 sierpnia 2008 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Kontrola przeprowadzona w UMiG w Chmielniku, dnia 18 kwietnia 2008 r. przez inspektorów Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przedmiotem kontroli były organizacja przyjmowania oraz sposób załatwienia skarg i wniosków przestrzeganie przez radnych oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy – obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w BIP, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) oraz dostęp do informacji publicznej

Protokół kontroli  1. [ pobierz ] 2. [ pobierz ] 3. [ pobierz ] 4. [ pobierz ] 5. [ pobierz ] 6. [ pobierz ]

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego  1. [ pobierz ] 2. [ pobierz ] 3. [ pobierz ]

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za okres 2007 roku przeprowadzona w dniach 10 marca -25 czerwca 2008 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.  Protokół z kontroli dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.


ROK 2007

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach w dniach 12 października -09 listopada 2007 r.. Kontrola Rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ( Nr projektu: DWF_2_1.6_248)

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach w dniach 13 września-5 października 2007 r.. Kontrola w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt Nr Z/2.26/III/3.1/344/04 pn. "Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku"

Wojewoda Świętokrzyski- Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, dnia 6.06.2007 r. Kontrola utrzymania w aktualności dokumentacji zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę. Zabezpieczenie strefy ujęcia wody w Zreczu Dużym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, dnia 19.03.2007 r. Kontrola w związku z interwencją zgłoszoną na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dnia 01.03.2007r. Kontrola zadania: Zakup pojazdu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacyjnej wraz z głowicą

Prezes RIO w Kielcach, dnia 31.01-09.02.2007 r. kontrola doraźna w zakresie zagadanień określonych skargami jakie wpłynęły do RIO w Kielcach w dnia 03-07-2006 oraz 19-12-2006 r.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dnia 26.01.2007r. Kontrola zadania: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię olejową w ramach rozbudowy i modernizacji oraz wyposażenia Chmielnickiego Centrum Kultury" -


ROK 2006

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w dniach 14.02-16.02.2006 r. Kontrola wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku w dniach 02-31.03.2006 r. kontrola: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, w Zakładzie Usług Komunalnych w Chmielniku

Dyrektor Delegatury w Kielcach Najwyższej Izby Kontroli - w dniach 29.03-30.03.2006 r. Kontrola gospodarowania zasobem nieruchomości.

Wojewoda Świętokrzyski, w dniach 17.05-18.05.2006 r. Kontrola wykorzystania dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w 2005r. na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, w dniach 28.09-29.09.2006 r. Kontrola problemowa: sporządzenie i przedłożenie wojewodzie informacji o rodzajach ilości i miejscach występowania azbestu

Wojewoda Świętokrzyski, w dniach 11.12-12.12.2006 r. Kontrola projektu Z/2.26/III/3.1/04 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażanie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku


ROK 2005

WIOŚ w Kielcach w dniu 09-0-2005 r. Kontrola w związku z zamiarem zamknięcia i rekultywacji składowiska Odpadów w Suchowoli,

ZUS o/Kielce, 09/04/05r- 05/07/05 r. Kontrola zagadnień z ubezpieczenia społecznego,

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej  w dniach 10.08-16.09.2005 r. przez Regionalna Izbę Obrachunkową  w Kielcach  Pobierz >>>>> KLIKNIJ

Archiwum Państwowe oddział w Pińczowie 18/08/2005 r. Kontrola Archiwum zakładowego

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach, w dniach 30.08-31.08.2005 r. Kontrola problemowa dotycząca świadczeń rodzinnych.

Wojewoda Świętokrzyski, w dniach 03.10-05.10.2005r. kontrola w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa w 2004 r. na realizację zadań w zakresie likwidacji skutków powodzi w 2001 r.


ROK 2004

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach, w dniach 20.01-22.01.2004 r. kontrola wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2003 r.

RIO w Kielcach, Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27.01-09.04.2004 r. Pobierz >>>>> KLIKNIJ

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW w Kielcach, w dniach 24.09-27.09.2004r. Kontrola wykorzystanie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na Program Restrukturyzacji i Działań Osłonowych w Ochronie Zdrowia przekazanej Miastu i Gminie Chmielnik w 2002 r.


 

Metryka

sporządzono
2017-05-30 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2017-05-30 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-05-17 14:31 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1061
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.