Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2017r. kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2017r. kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1364 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2017r. kadencja 2014-2018

Uchwały z 2017r. kadencja 2014-2018

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
dostępny pod linkiem  http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths
/skany w.pdf/


Uchwały podjęte podczas XXIX sesji 30 stycznia 2017 roku

XXIX/250/2017 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik,

XXIX/251/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Śladkowie Małym Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,

XXIX/252/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,

XXIX/253/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z Filiami w Suchowoli, Lubani, Śladkowie Małym i Zreczu Dużym w Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z filiami w Suchowoli i Lubani,

XXIX/254/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

XXIX/255/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym

XXIX/256/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXIX/257/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXIX/258/2017 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2017 r.


Uchwały podjęte podczas XXX sesji 27 lutego 2017 roku

XXX/259/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2025 uchwała nr XVI/154/2016 uchylona na podstawie uchwały nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r.

XXX/260/2017
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,

XXX/261/2017 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, placom, drogom wewnętrznym, skwerom innych obiektów miejskich znajdujących się w obrębie Miasta i Gminy Chmielnik

XXX/262/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1155/13 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr działki 1154/2 przyległej do działki komunalnej

XXX/263/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

XXX/264/2017 w sprawie wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości położonej w Śladkowie Dużym

XXX/265/2017 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Śladkowie Małym Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,

XXX/266/2017 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

XXX/267/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z Filiami w Suchowoli, Lubani, Śladkowie Małym i Zreczu Dużym w Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku z filiami w Suchowoli i Lubani

XXX/268/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXX/269/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035,

XXXI270/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 R.M. w Chmielniku z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali


Uchwały podjęte podczas XXXI sesji 24 marca 2017 roku

XXXI/271/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. S.

XXXI/272/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XXXI/273/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Chmielnik, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik

XXXI/274/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik

XXXI/275/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXI/276/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXXI/277/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

XXXI/278/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


 Uchwały podjęte podczas XXXII sesji 15 maja 2017 roku

XXXII/279/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

XXXII/280/2017 w sprawie uchylenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2025

XXXII/281/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023

XXXII/282/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
zmiana: uchwała nr XLI/357/2017 RM w Chmielniku z dnia 28-12-2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik,
Utrata mocy uchwały nr XXXII/282/2017 i uchwały XLI/357/2017 na podstawie uchwały nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020 r.

XXXII/283/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zmiana: uchwała nr XLI/358/2017 RM w Chmielniku z dnia 28-12-2017 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Utrata mocy uchwały nr XXXII/283/2017 i uchwały XLI/358/2017 na podstawie uchwały nr XIX/179/2020 Rady MIejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020 r.

XXXII/284/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

XXXII/285/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości

XXXII/286/2017 w sprawie nabycia zabudowanej działki oznaczonej nr 141 położonej w Jasieniu

XXXII/287/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXII/288/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok


 Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji 29 maja 2017 roku

XXXIV/289/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XXXIV/290/2017 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

XXXIV/291/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023
aneks: uchwała nr XLI/359/2017 RM w Chmielniku z dnia 28-12-2017 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023- ZAŁĄCZNIK

XXXIV/292/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa wydzielonego z istniejącego sołectwa Celiny

XXXIV/293/2017 w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XXXIV/294/2017 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XXXIV/295/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXIV/296/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXXIV/297/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

XXXIV/298/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


 Uchwały podjęte podczas XXXV sesji 26 czerwca 2017 roku

XXXV/299/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

XXXV/300/2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XXXV/301/2017 w sprawie przyjęcia „Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2020

XXXV/302/2017 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy „ulica Krasickiego” w obrębie wsi Piotrkowice

XXXV/303/2017 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy terenu zajętego pod budownictwo wielorodzinne „Osiedle 22 Lipca” znajdującego się w obrębie miasta Chmielnik

XXXV/304/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

XXXV/305/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chmielniku na rzecz użytkownika wieczystego

XXXV/306/2017 w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XXXV/307/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XXXV/308/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXV/309/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXXV/310/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


Uchwały podjęte podczas XXXVI sesji 12 lipca 2017 roku

XXXVI/311/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXVI/312/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035


Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji 30 sierpnia 2017 roku

XXXVII/313/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik,

XXXVII/314/2017 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy „ulica 13 Stycznia” w obrębie miasta Chmielnik

XXXVII/315/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik (Chmielnik)

XXXVII/316/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik (Celiny)

XXXVII/317/2017 w sprawie udzielenia bonifikaty dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd działki nr 155/6 położonej w obrębie Zrecze Duże zabudowanej budynkiem i infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku

XXXVII/318/2017 w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XXXVII/319/2017 w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

XXXVII/320/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXVII/321/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXXVII/322/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Gminę Chmielnik w depozyt wolnych środków


Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji 18 września 2017 roku

XXXVIII/323/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i studentów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik

XXXVIII/324/2017 w sprawie w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”
zmiana: uchwała nr XXXVII/398/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r.

XXXVIII/325/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych oraz nowej lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego

XXXVII/326/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXVII/327/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035


  Uchwały podjęte podczas XXXIX sesji 23 października 2017 roku

XXXIX/328/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

XXXIX/329/2017 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrkowicach

XXXIX/330/2017 w sprawie podziału sołectwa Celiny i utworzenia sołectwa Celiny Nowe
Stwierdzenie nieważności par.2 uchwały nr XXXIX/330/2017 wraz z załącznikiem stanowiącym Statut sołectwa Celiny Nowe, 
wyrok WSA w Kielcach sygn.akt II SA/Ke 1096/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. (wpł.13-02-2020 r.), potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2023 r. sygn.akt III OSK 2945/21 - wpł.06-12-2023 r. 

XXXIX/331/2017 w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik (uchwała oraz zał. Nr 5 rozstrzygnięcie)
Zał. nr 1 >>>>>
Zał. nr 2 Tabele >>>>>
Diagnoza Stanu >>>>>
Mapy:

>>>1<<< >>>2<<< >>>3<<< >>>4<<< >>>5<<< >>>6<<<

>>>7<<< >>>8<<< >>>9<<< >>>10<<< >>>11<<< >>>12<<< >>>13<<<

Zał. nr 3

Ekofizjografia >>>>>

Tabele do Ekofizjografii >>>>>

Zał. nr 4 >>>>>

XXXIX/332/2017 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chmielnik dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

XXXIX/333/2017 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Borzykowa dotyczącego zmiany przedsięwzięć, zmiany zakresu przedsięwzięć i wprowadzenia dodatkowych przedsięwzięć

XXXIX/334/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku


XXXIX/335/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik
Uchwała uchylona na mocy uchwały nr XX/204/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chmielnik

Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIX/335/2017 RM w Chmielniku na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (Sygn.akt.II SA/Ke 5/18) z dnia 8 lutego 2018 r. Wyrok jest prawomocny od dnia 13 kwietnia 2021 r. Doręczenie prawomocnego orzeczenia sygn. akt II SA/Ke 5/18 do Rady Miejskiej w Chmielniku dnia 23 czerwca 2021 r.


XXXIX/336/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Jasień, reprezentowanej przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Jasień

XXXIX/337/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik (Chmielnik)

XXXIX/338/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik (Śladków Mały)

XXXIX/339/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XXXIX/340/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXXIX/341/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego


 Uchwały podjęte podczas XL sesji 16 listopada 2017 roku

XL/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali

XL/343/2017 w sprawie przyjęcia na rok 2018 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XL/344/2017 w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XL/345/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XL/346/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

XL/347/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XL/348/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XL/349/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XL/350/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035


 Uchwały podjęte podczas XLI sesji 28 grudnia 2017 roku

XLI/351/2017 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

XLI/352/2017 w sprawie nadaniu statutu sołectwu Celiny, załącznik graficzny
Stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały nr XLI/352/2017 RM w Chmielniku w całości na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 1097/19 z dnia 23 stycznia 2020 r. jest prawomocny od dnia 2 czerwca 2020 r. - wpł. do UMiG w Chmielniku dnia 15 lipca 2020 r.)

XLI/353/2017 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku,
- utrata mocy uchwały nr XLI/353/2017 RM w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. na podstawie uchwały nr XXIV/259/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XLI/354/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
wersja WORD>>>>>

XLI/355/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku - Załącznik graficzny
zmiana: uchwała nr XIV/126/2019 RM z 21-10-2019 r.

XLI/356/2017 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2020 - ZAŁĄCZNIK -POŚdlaMiGChmielnik

XLI/357/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr XXXII/282/2017 i uchwały XLI/357/2017 na podstawie uchwały nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020 r.

XLI/358/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Utrata mocy uchwały nr XXXII/283/2017 i uchwały XLI/358/2017 na podstawie uchwały nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020 r.

XLI/359/2017 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023- ZAŁĄCZNIK

XLI/360/2017 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlania się w Gminie Chmielnik jednej rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

XLI/361/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik,

XLI/362/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

XLI/363/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

XLI/364/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

XLI/365/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku,

XLI/366/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

XLI/367/2017 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2018 roku,

XLI/368/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2018 rok

XLI/369/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

XLI/370/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035,

XLI/371/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok
część 1 część 2 część 3 część 4 część 5

XLI/372/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035 uchwała część 1 część 2

XLI/373/2017 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2018 r.

Metryka

sporządzono
2017-02-03 przez Adam Pietrzyk
udostępniono
2017-02-03 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-12-06 13:42 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
715
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.