Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2016r. kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2016r. kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1359 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2016r. kadencja 2014-2018

Uchwały z 2016r. kadencja 2014-2018

Uchwały podjęte podczas XVI sesji 22 lutego 2016 roku

XVI/144/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

XVI/145/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Suchowoli w filię Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

XVI/146/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym - zmiana uchwałą nr XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016 r.

XVI/147/2016 w sprawie przyjęcia Programu rozwoju oświaty w Gminie Chmielnik na lata 2016 – 2020

XVI/148/2016 w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 marca 2014 roku Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik

XVI/149/2016 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XVI/150/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XVI/151/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chmielnik wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

XVI/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości stanowiących własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Ługi, reprezentowanej przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Ługi

XVI/153/2016 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia warunków do osiedlania się w Gminie Chmielnik rodziny polskiego pochodzenia

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XVI/154/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2025 - uchwała nr XVI/154/2016 uchylona na podstawie uchwały nr XXXII/280/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r.

XVI/155/2016 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2016 roku

XVI/156/2016w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr XVI/156/2016 RM z dnia 22 lutego 2016 r. na mocy uchwały nr LVII/558/2023 RM w Chmielniku z dnia 28 sierpnia 2023 r.

XVI/157/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XVII sesji 11 marca 2016 roku

XVII/158/2016 w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku

XVII/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Chmielnik do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej

XVII/160/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22.02.2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym

XVII/161/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XVII/162/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

XVII/163/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego- zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r.


Uchwały podjęte podczas XVIII sesji 30 marca 2016 roku

XVIII/164/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

utrata mocy uchwały nr XVIII/164/2016 na podstawie uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r.

XVIII/165/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów- stwierdzenie nieważności uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XVIII/166/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XVIII/167/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XVIII/168/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku


Uchwały podjęte podczas XIX sesji 25 kwietnia 2016 roku

XIX/169/2016 w sprawie przywrócenia punktu udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki całodobowej w Chmielniku w celu poprawy dostępności tych świadczeń dla mieszkańców z tego rejonu

XIX/170/2016 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

XIX/171/2016 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Mariuszem Orkisz

XIX/172/2016 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XIX/173/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1558/3 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr działek 1269/4, 1280/1 i 1280/2 przyległej do działki komunalnej

XIX/174/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1263/2 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki oznaczonej nr 1264/5 przyległej do działki komunalnej

XIX/175/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1558/4 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki oznaczonej nr działek 2126 przyległej do działki komunalnej

XIX/176/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XIX/177/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XX sesji 6 czerwca 2016 roku

XX/178/2016 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

XX/179/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XX/180/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - utrata mocy uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017 r.

XX/181/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XX/182/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XX/183/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

XX/184/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok


Uchwały podjęte podczas XXI sesji 27 czerwca 2016 roku

XXI/185/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości

XXI/186/2016 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2022

XXI/187/2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik

XXI/188/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej- zmiana do uchwały nr XXI/188/2016 wprowadzona na podstawie uchwały nr XXV/267/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r.

XXI/189/2016 w sprawie nabycia mienia Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

XXI/190/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2005/2 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr działki 2006 przyległej do działki komunalnej

XXI/191/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 843/33 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr działki 1998 przyległej do działki komunalnej

XXI/192/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XXI/193/2016 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXI/194/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XXI/195/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XXII sesji 14 lipca 2016 roku

XXII/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XXII/197/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2030

XXII/198/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XXIII sesji 5 września 2016 roku

XXIII/199/2016 w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik- zmiana uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016 r.

>>>>>załącznik nr 1<<<<<

>>>>>załącznik nr 2<<<<<

>>>>>załącznik nr 3<<<<<

>>>>>załącznik nr 4<<<<<

>>>>>załącznik nr 5<<<<<

XXIII/200/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Oświaty w Chmielniku

XXIII/201/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Piotrkowicach

XXIII/202/2016 w sprawie nadania nazw dla ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych położonych w Śladkowie Małym

XXIII/203/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Przededworze

XXIII/204/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości

XXIII/205/2016 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (ul. Grabowa)

XXIII/206/2016 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (ul. Jaworowa)

XXIII/207/2016 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2020”- utrata mocy na podstawie uchwały nr XXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016 r.

XXIII/208/2016 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Nowoczesna i skuteczna e-administracja” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

XXIII/209/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XXIII/210/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XXIV sesji 15 września 2016 roku

XXIV/211/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2030

XXIV/212/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XXIV/213/2016 w sprawie włączenia działki nr ewidencyjny 79 w ciąg ulicy Wolności w Piotrkowicach

XXIV/214/2016 w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Chmielnik na lata 2015-2020”


Uchwały podjęte podczas XXV sesji 17 października 2016 roku

XXV/215/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik

>>>>>załącznik nr 1<<<<<

XXV/216/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2030

XXV/217/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok


Uchwały podjęte podczas XXVI sesji 7 listopada 2016 roku

XXVI/218/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2025

XXVI/219/2016 w sprawie przyjęcia na rok 2017 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XXVI/220/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015r.

XXVI/221/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XXVI/222/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXVI/223/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXVI/224/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016-2030

XXVI/225/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XXVI/226/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku


Uchwały podjęte podczas XXVII sesji 12 grudnia 2016 roku

XXVII/227/2016 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali - zmiana uchwała nr XXXI270/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27-02-2017 r.

XXVII/228/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XXVII/229/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku

XXVII/230/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

XXVII/231/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chmielniku na rzecz użytkownika wieczystego

XXVII/232/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

XXVII/233/2016 w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w Borzykowej

XXVII/234/2016 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXVII/235/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXVII/236/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XXVI/237/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 - 2030


Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji 28 grudnia 2016 roku

XXVIII/238/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Chmielnik /Dz.Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 35  ?bip=1&cid=1359 /

XXVIII/239/2016 w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2017 roku

XXVIII/240/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsług jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XX/196/2020 RM z 14-05-2020 r.

XXVIII/241/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik

XXVIII/242/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

XXVIII/243/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej

XXVIII/244/2016 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik

XXVIII/245/2016 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

XXVIII/246/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2030

XXVIII/247/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2035

XXVIII/248/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2017 rok

XXVIII/249/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Metryka

sporządzono
2016-02-25 przez Adam Pietrzyk
udostępniono
2016-02-25 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2023-09-05 11:49 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
615
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.