Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje PETYCJE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PETYCJE, bieżące, menu 1358 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

PETYCJE

PETYCJE

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Prosimy o przeczytanie informacji na temat OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – realizacja petycji w ramach ustawy o petycjach


W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
-
oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
- oznaczenie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji.

NADAWCA PETYCJI: Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI: Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dnia od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI
Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
Drogą elektroniczną: e-mail: umig@chmielnik.com

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /umig_chmielnik/skrytkahttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Petycja musi być podpisana:
- składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
- składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRYWANIE PETYCJI
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W przypadku, o którym mowa powyżej, na stronie internetowej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składanie petycji reguluje: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

OPŁATY Brak. Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2016 r.

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, Warszawaskanpodanie formy prowadzenia przez Urząd ewidencji sprzętu informatycznego, realizacji polityki bezpieczeństwa infromacji, koszty utrzymania aplikacji do ewidencji sprzęti infromatycznego, ilości stanowisk komputerowych, środków do wydatkowania na ww. cele w roku 2016 i plan wydatków na 2017 rokData wpływu do UMiG 17-10-2016zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Odpowiedź wysłana 26-10-2016
skan
2.Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc, Warszawaskandokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostkiData wpływu do UMiG
21-10-2016
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Odpowiedź wysłana 26-10-2016
skan
3.Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc Warszawaskanwniosek o utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki "czyste powietrze"Data wpływi do UMiG 03-11-2016zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Odpowiedź wysłana 18-11-2016
skan

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 r.-skan w pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2017 r.

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia
petycji

1.Współwnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
Współwnioskodawca
Organizator konkursu
"PodwórkoTalentów NIVEA" GPD Agency sp.z o.o. sp.k
Warszawa
skan rozpatrzenie prośby -dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "PodwórkoTalentów NIVEA"-edycja 2017Data wpływu do UMIG 10-05-2017zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji----Odpowiedź wysłana 24-05-2017
skan
odpowiedzi
2.Wnioskodawca:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości z Grodziska Mazowieckiego
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
skanrozpatrzenie prośby aby Urząd za pośrednictwem kanałów informacyjnych gminy przekazywał bezpłatnie informacje
z kącika przedsiębiorcy wraz z linkiem do mikroporady.pl oraz podanie danych kontaktowych pracownika, który wykonuje zadania informacyjne związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
data wpływu do UMiG 18-07-2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź wysłana 21-07-2017
skan
odpowiedzi

3.Osoba prawna: Szulc-Efekt sp. zo.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

skan

Regulamin
Domestos
WzorowaŁazienka
2017.pdf

Inicjatywa 5 - Dbajmy o Najmłodszych - zapewniajmy Uczniom - komfortowe warunki.doc

Wzorowa Lazienka_
4.edycja
programu_
informacja_
prasowa.docx

Przekazanie do szkół podstawowych petycji w sprawie 4. edycji Programu "Wzorowa Łazienka"Data wpływu do UMiG 04-09-2017zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź wysłana 06-09-2017
skan odpowiedzi
4.Osoba prawna: Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 Warszawa

Skan - petycji

Przekazanie do szkół petycji dot. dokonania analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdowych nawyków żywieniowych w szkołachData wpływu do UMiG 08-09-2017zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź
skan odpowiedzi
5.Dr Bogusław J.Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
Grodzisk Mazowiecki
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. zo.o.
Warszawa

skan petycji

Stanowisko-Fundacji-dot-Projektu-ustawy-sukcesja-przedsiebiorstw

Zlecenie pracownikom podległym kierownika jednsotki, Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcecyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby prowadzącej działalność gospodarcząData wpływu do UMiG 23-10-2017zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---

Odpowiedź

skan odpowiedzi

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 r.-skan w pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2018 r.

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia
petycji

1.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa

skan petycja w sprawie szacowanie podmiotów gospodarczych, które korzystają z przyłączy gazowych i planowanych inwestycji w zakresie budowy zakładów przemysłowychData wpływu do UMIG 04-05-2018zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji----

Odpowiedź

skan odpowiedzi
2.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skanpetycja w sprawie podjęcia próby wdrożenia w Gminie -Systemu Zarządzania i Monitorowania EnergiiData wpływu do UMIG 14-09-2018zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji----Odpowiedź
skan odpowiedzi
3.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skanpetycja w sprawie przekazania do szkół podstawowych informacji o możliwości przystąpienia szkoły do programu WZOROWA LAZIENKAData wpływu do UMiG 20-09-2018zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---

Odpowiedź

skan odpowiedzi
4.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skanwniosek-petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych
AP.1431.42.2018
Data wpływu do UMiG w Chmielniku
09-11-2018
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
- skan odpowiedzi

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 r.-skan w pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2019 r.

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia
petycji

1.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa

skan

W trybie Ustawy o petycjach- o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

Data wpływu do UMIG 28-05-2019zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji----

Odpowiedź

skan odpowiedzi
2.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skanw trybie ustawy o petycjach - zaplanowanie postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych- modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa i zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliwData wpływu do UMiG 05-06-2019zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź
skan odpowiedzi
3.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skan

o opublikowanie w Podmiotowej Stronie BIP - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. komórkowy - Interesant" / "do telefon komórkowy - Urząd" - może przyczynić się do znacznych oszczędności kosztów połączeń - po stronie Interesantów.

Data wpływu do UMiG 26-08-2019zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Odpowiedź
skan odpowiedzi
4.Wnioskodawca Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Warszawaskanw sprawie płatności bezgotówkowych w UMiG w ChmielnikuData wpływu do UMiG w Chmielniku: 14-10-2019 r.zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Odpowiedź
skan odpowiedzi
5.Wnioskodawca
Szulc-Efekt sp. zo.o.Warszawa
skanw sprawie przekazania dyrektorm szkół i kierownikom świetlic informacji na temat drugiej edycji akcji "Się gra się ma" pod hasłem Bezpieczny PlayroomData wpływu do UMiG w Chmielniku: 23-10-2019 r.zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź
skan odpowiedzi
6.Renata Sutor
Rabka-Zdrój
adw. mgr lic.kościelny Renata Sutor
nasz znak:
AD.152.7.2019
skanPetycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowegoData
wpływu do UMiG w Chmielniku
06-12-2019
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź:
skan odpowiedzi

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r.-skan w pdf


 

Petycje skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2020 r.

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.

Open Nexus sp. z o.o.
Poznań
Szulc-Efekt sp.z o.o. Warszawa
AD.152.2.2020

skanWniosek/prośba/petycja jako oferta zakupu platformy zakupowe01-04-2020zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji pismo o wyjaśnienieOdpowiedź:
Treść petycji nie została uzupełniona lub wyjaśniona i nie została rozpatrzona.
2.SMEbusiness.pl sp.z o.o.
02-672 Warszawa
AD.152.4.2020
skanWniosek/petycja o przekazanie do szkół prowadzonych przez Gminę Chmielnik w sprawie programu edukacyjnego "Przygotujmy lepszy świat"07-08-2020zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź
skan

 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 r.-w pdf


Petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chmielniku rok 2019

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.Renata Sutor
Rabka-Zdrój
Nasz znak AD.152.6.2019

skan;

skan;

skan;

w zakresie zmiany przepisów prawa27-11-2019 r. i 25-11-2019 r.zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiW sprawie petycji dnia 08-01-2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w ChmielnikuOdpowiedź:
skan odpowiedzi
        

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 r. przez Radę Miejską-skan w pdf


 

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chmielniku rok 2020

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
/Koalicja Polska Wolna od 5G/
AD.152.1.2020

Skan

petycja-stop zagrożeniu zdrowia i życia25-03-2020zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady MiejskiejOdpowiedź:
skan
odpowiedzi
2.Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
AD.152.3.2020
skanpetycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej traczy antykryzysowej03-04-2020zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Odpowiedź

skan

uchwała

 

3.

 
Arkadiusz Rakoczy, Krzeszowice
AD.152.5.2020

i
Piotr Sterkowski
Warszawa
AD.152.5.2020

skan petycji A.Rakoczego

-

skan petycji
P.Sterkowskiego

Petycja w sprawie równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny

11-12-2020

-
14-12-2020

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Odpowiedź:
skan uchwały

 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 r. przez Radę Miejską-pdf


Petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chmielniku rok 2021

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.


AD.152.1.2021
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Skan

skan2

Dodatkowe
informacje

petycja-skierowanie listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów Senatorów, Wójtów, Radnych - Alarm Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE16-01-2021
wpł do UMiG
18-01-2021
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji do radnych w tym pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady MiejskiejOdpowiedź:
skan
odpowiedzi
uchwala RM
w Chmielniku
2.

AD.152.2.2021

Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok 

Skan

petycja o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad
Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu
uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.
21-12-2021 wpł. do UMiG w Chmielniku zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPrzekazanie petycji do radnych w tym pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Odpowiedź
skan

Petycje skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku w 2022 r.

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
1.


AD.152.1.2022
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominkki i Piece
Rynek 2
63-760 Zduny

Skan

petycja-podjęcie środków prawnych niezbędnych do naprawy uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  i w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla województwa Świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych"17-02-2022
wpł do UMiG
18-02-2022
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---Odpowiedź:
pobierz pdf
2.

AD.152.2.2022
Cech Zdunów Polskich
Rynek 2
63-760 Zduny

skan

petycja-podjęcie środków prawnych niezbędnych do naprawy uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  i w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla województwa Świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych"07-03-2022
wpł. do UMiG
08-03-2022
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji----

Odpowiedź
pobierz pdf

-

Pobierz_pdf

3.

AD.152.3.2022
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa

skan

petycja do kierownika JST o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej  (petycja na stronie 2-skanu)04-05-2022 
wpł. do UMiG 
04-05-2022
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji---

Odpowiedź 
pobierz skan w pdf

4.

AD.152.4.2022

Współwnioskodawca:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Puławska 72 lok. 1 02-603 Warszawa
Współwnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Poligonowa 1
04-051 Warszawa

skan

o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)18-07-2022
wpł.do UMiG
18-07-2022 
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--

Odpowiedź 
pobierz skan w pdf

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chmielniku w 2022 r.

LpImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia
petycji
5.

AD.152.5.2022

Mieszkańcy Przededworza

Skan petycjiPetycja w sprawie wyjaśnienia okoliczności realizowanej na terenie msc.
Przededworze inwestycji w zakresie transportu, składowania i przeładunku kruszywa z pobliskiej Kopalni Celiny
08-09-2022
wpł. do UMiG
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji--Petycja przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Odpowiedź:
Pobierz - uchwałę z 26-10-2022 r.

Metryka

sporządzono
2016-02-15 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2016-02-15 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2022-11-16 12:18 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1064
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.