Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2015r. kadencja 2014-2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2015r. kadencja 2014-2018, bieżące, menu 1348 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2015r. kadencja 2014-2018

Uchwały z 2015r. kadencja 2014-2018

Uchwały podjęte podczas IV sesji 28 stycznia 2015 roku

IV/15/2015 w sprawie najmu lokali i dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej w Śladkowie Małym

IV/16/2015 w sprawie najmu lokali i dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej w Śladkowie Małym

IV/17/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

IV/18/2015 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2015r

IV/19/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

IV/20/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok

IV/21/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

IV/22/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej


Uchwały podjęte podczas V sesji 16 lutego 2015 roku

V/23/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

V/24/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Suchowoli w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

V/25/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Suchowoli w filię Samorządowego Przedszkola w Chmielniku

V/26/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubani w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

V/27/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

V/28/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku - zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XVI/144/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016 r.

V/29/2015 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

V/30/2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

V/ 31/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego


Uchwały podjęte podczas VI sesji 27 marca 2015 roku

VI/32/2015 w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy

VI/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego

VI/34/2015 w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Chmielnik

VI/35/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

VI/36/2015 w sprawie Przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1363/1 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki oznaczonej nr 1362 przyległej do działki komunalnej

VI/37/2015 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chmielniku

VI/38/2015 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Suchowoli w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

VI/39/2015 w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Suchowoli w filię Samorządowego Przedszkola w Chmielniku- zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016 r.

VI/40/2015 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubani w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

VI/41/2015 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym w filię Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

VI/42/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/337/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku

VI/43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku- utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

VI/44/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

VI/45/2015 w sprawie wprowadzenia zamian do uchwały nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku

VI/46/2015 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta i Gminy Chmielnik do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

VI/47/2015 w sprawie wyznaczenia reprezentanta Miasta i Gminy Chmielnik  w Lokalnej Grupie Działania "Białe Ługi"

VI/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

VI/49/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas VII sesji 28 kwietnia 2015 roku

VII/50/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

VII/51/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Władysławem Wójcik

VII/52/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

VII/53/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

VII/54/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

VII/56/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów wraz z budynkiem na nich położonym, stanowiących własność Gminy Chmielnik


Uchwały podjęte podczas VIII sesji 12 maja 2015 roku

VIII/57/2015 w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 - 2030

VIII/58/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas IX sesji 11 czerwca 2015 roku

IX/59/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IX/60/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Bębna

IX/61/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/281/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielniki Kije w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik- zmiana uchwała nr XXVI/220/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2016 r.

IX/62/2015 w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia platformy wymiany informacji oraz danych wpływających na sytuację rozwoju gospodarczego oraz wzrostu liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

IX/63/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji miejsc pod nowe przystanki oraz zmiany lokalizacji istniejących przystanków komunikacji zbiorowej

IX/64/2015 w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w Chmielniku, na której zlokalizowany jest Kompleks rekreacyjno-sportowy wraz z wyposażeniem

IX/65/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik

IX/66/2015 w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
Utrata mocy uchwały nr IX/66/2015 na podstawie uchwały nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 sierpnia 2022 r.

IX/67/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały z dnia 28 marca 2014r. Nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik

IX/68/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

IX/69/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

IX/70/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

IX/71/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

IX/72/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok


Uchwały podjęte podczas X sesji 2 lipca 2015 roku

X/73/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/394/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali

X/74/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławnika

X/75/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

X/76/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

X/77/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym

X/78/2015 w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chmielnik na lata 2007 – 2013” przyjętego uchwałą Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 28.10.2009 r.

X/79/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Chmielnik

X/80/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

X/81/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas XI sesji 27 sierpnia 2015 roku

XI/82/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M. i K. P.

XI/83/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XXXIV/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XI/84/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

XI/85/2015 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

XI/86/2015 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

XI/87/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku

XI/88/2015 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Chmielnik, a Gminą Kielce

XI/89/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Chmielnik

XI/90/2015 w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Łagiewniki, stanowiącej własność Gminy Chmielnik

XI/91/2015 w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku

XI/92/2015 w sprawie regulaminu korzystania z parku miejskiego wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku

XI/93/2015 w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

XI/94/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XI/95/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

XI/96/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas XII sesji 28 września 2015 roku

XII/97/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju

XII/98/2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju

XII/99/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju na kadencję 2016 – 2019

XII/100/2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XII/101/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

XII/102/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

XII/103/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XIII sesji 29 października 2015 roku

XIII/104/2015 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

XIII/105/2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku i nadania jej statutu

XIII/106/2015 w sprawie przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

XIII/107/2015 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XIII/108/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik (1147/5)

XIII/109/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik (816, 699)

XIII/110/2015 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

XIII/111/2015 w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

XIII/112/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku

XIII/113/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas XIV sesji 23 listopada 2015 roku

XIV/114/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. S.

XIV/115/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M. i K. P.

XIV/116/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XIV/117/2015 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali

XIV/118/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik

XIV/119/2015 w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2012 – 2020 przyjętej uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012 r.

XIV/120/2015 w sprawie zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku
- załącznik nr 1 - plansza -jpg, - załacznik nr 1 - plansza -pdf,

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XIV/121/2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy Chmielnik

XIV/122/2015 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny - utrata mocy na podstawie uchwały nr XVI/145/2019 RM z dnia 25-11-2019 r.

XIV/123/2015 w sprawie przyjęcia zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIV/124/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XIV/125/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XIV/126/2015 w sprawie opłaty targowej
zmiana: Uchwała nr XLII/434/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 maja 2022 r. - w uchwale nr XIV/126/2015 skreślono par. 6 ustęp 3.

XIV/127/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości -/utrata mocy na podstawie uchwały nr XXVI/277/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości/

XIV/128/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 r.

XIV/129/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

XIV/130/2015 w sprawiezmian budżetu na 2015 rok


Uchwały podjęte podczas XV sesji 28 grudnia 2015 roku

XV/131/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik

XV/132/2015 w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Szkolnej 7 w Chmielniku

XV/133/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

XV/134/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

XV/135/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015 – 2030

XV/136/2015 w sprawie zmian budżetu na 2015 rok

XV/137/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XV/138/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2030

XV/139/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok

XV/140/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej - zmiana uchwała nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016 r.

XV/141/2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku na 2016 rok

XV/142/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

XV/143/2015 w sprawie przywrócenia siedziby Komisariatu Policji w Chmielniku w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Chmielnik

Metryka

sporządzono
2015-02-02 przez Adam Pietrzyk
udostępniono
2015-02-02 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2022-11-16 10:57 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
586
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.