Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2013r. kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2013r. kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1331 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2013r. kadencja 2010-2014

Uchwały z 2013r. kadencja 2010-2014

 Uchwały podjęte podczas XXVII sesji 27 lutego 2013 roku

XXVII/232/2013 w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik- zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XXVII/233/2013 w sprawie przywrócenia opieki ambulatoryjnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Chmielnika na dotychczasowych zasadach w punkcie usług ambulatoryjnych prowadzonych przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego znajdującym się w obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku przy ulicy Kieleckiej 18

XXVII/234/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik

XXVII/235/2013 w sprawie wstępnej nowej lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 0009T w miejscowości Sędziejowice

XXVII/236/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

XXVII/237/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży, gm. Chmielnik

XXVII/238/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2022

XXVII/239/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXVII/240/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XXVII/241/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji 27 marca 2013 roku

XXVIII/242/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

XXVIII/243/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik (osiedle „Za Kościółkiem”)

XXVIII/244/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXVIII/245/2013 w sprawie nadania nazwy ulicom znajdującym się w obrębie osiedla „Za Kościółkiem” w Chmielniku i Przededworzu

XXVIII/246/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku

XXVIII/247/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 28.10.2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chmielnik na lata 2007 – 2013”

XXVIII/248/2013 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik w miejscowości Suchowola

XXVIII/249/2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2014

XXVIII/250/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2022

XXVIII/251/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXVIII/252/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowego

XXVIII/253/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku


Uchwały podjęte podczas XXIX sesji 17 maja 2013 roku

XXIX/254/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. J.

XXIX/255/2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Utrata mocy uchwały nr XXIX/255/2013 na podstawie uchwały nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2020 r.

XXIX/256/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym

XXIX/257/2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XXIX/258/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXIX/259/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030

XXIX/260/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXIX/261/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

XXIX/262/2013 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

Uchwały podjęte podczas XXX sesji 23 maja 2013 roku

XXX/263/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXX/264/2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych

XXX/265/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

XXX/266/2013 w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Edukacyjno-Muzealnemu „Świętokrzyski Sztetl”


Uchwały podjęte podczas XXXI sesji 20 czerwca 2013 roku

XXXI/267/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym

XXXI/268/2013 w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich działki komunalnej oznaczonej nr 1234 położonej w Chmielniku

XXXI/269/2013 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a Marianem Zwolskim

XXXI/270/2013 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego

XXXI/271/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów o pow. 552,07 ha położonych w Nadleśnictwie Chmielnik za ochronne oraz pozbawienia ochronności lasów o pow. 92,89 ha

XXXI/272/2013 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów utrata mocy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. V/30/2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

XXXI/273/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030

XXXI/274/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXXI/275/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/265/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

XXXI/276/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

XXXI/277/2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwały podjęte podczas XXXII sesji 11 lipca 2013 roku

XXXII/278/2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

XXXII/279/2013 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 316057T w miejscowości Śladków Duży

XXXII/280/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik

XXXII/281/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Borków I” na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije w zakresie dotyczącym Gminy Chmielnik - zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r.

XXXII/282/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030

XXXII/283/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXXII/284/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


Uchwały podjęte podczas XXXIII sesji 4 września 2013 roku

XXXIII/285/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.K.

XXXIII/286/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.K.

XXXIII/287/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030,

XXXIII/288/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok,

XXXIII/289/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

XXXIII/290/2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego


Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji 25 października 2013 roku

XXXIV/291/2013 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana M.K.

XXXIV/292/2013 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana M.K.

XXXIV/293/2013 w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XXXIV/294/2013 w sprawie lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 316057T w miejscowości Śladków Duży

XXXIV/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030,

XXXIV/296/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok


Uchwały podjęte podczas XXXV sesji 22 listopada 2013 roku

XXXV/297/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków-przedłużenie czasu obowiązywania taryf na podstawie uchwały nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r.

XXXV/298/2013 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów wynajmu pomieszczeń ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku, Firmą KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o. o. w Poznaniu oraz przedłużenia 4 umów najmu lokali mieszkalnych

XXXV/299/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXV/300/2013 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

XXXV/301/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

XXXV/302/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dn. 28.10.2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Chmielnik na lata 2007 – 2013 i lata następne”

XXXV/303/2013 w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik

XXXV/304/2013 w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego utrata mocy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. V/ 31/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

XXXV/305/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Chmielnik projektu „e-urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

XXXV/306/2013 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2014 r.

XXXV/307/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXXV/308/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXV/309/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXV/310/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030

XXXV/311/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXXV/312/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

XXXV/313/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych


Uchwały podjęte podczas XXXVI sesji 30 grudnia 2013 roku

XXXVI/314/2013 w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich działki komunalnej oznaczonej nr 1146/5 położonej w Chmielniku

XXXVI/315/2013 w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich działki komunalnej oznaczonej nr 1238/2 położonej w Chmielniku

XXXVI/316/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXXVI/317/2013 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik uprawnienia do ustalenia ceny biletów wstępu do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego” w Chmielniku

XXXVI/318/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik

XXXVI/319/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów utrata mocy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. V/30/2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

XXXVI/320/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2030

XXXVI/321/2013 w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

XXXVI/322/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2014 – 2030

XXXVI/323/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2014 rok,

XXXVI/324/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

XXXVI/325/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

XXXVI/326/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku

XXXVI/327/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku- zmiana uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2014 r

XXXVI/328/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXVI/329/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych

Metryka

sporządzono
2013-03-01 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2013-03-01 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2020-11-23 14:36 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
476
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.