Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2012r. kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2012r. kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1325 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2012r. kadencja 2010-2014

Uchwały z 2012r. kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte podczas XVI sesji 23 lutego 2012 roku

Nr XVI/116/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Nr XVI/117/2012 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1353/1 położonej w Chmielniku na rzecz S. B. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jej własność oznaczonej nr 1313/2 przyległej do działki komunalnej

Nr XVI/118/2012 w sprawie nabycia przez Gminę Chmielnik od Państwa T. i R. małż. S. nieruchomości położonej w Szyszczycach oznaczonej nr działki 340/2

Nr XVI/119/2012 w sprawie nabycia przez Gminę Chmielnik od Pana A. K. nieruchomości położonej w Szyszczycach oznaczonej nr działki 364/2

Nr XVI/120/2012 w sprawie nabycia przez Gminę Chmielnik od Pana P. C. nieruchomości położonej w Szyszczycach oznaczonej nr działki 462/2

Nr XVI/121/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr XVI/122/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr XVI/123/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Nr XVI/124/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok


Uchwały podjęte podczas XVII sesji 30 marca 2012 roku

Nr XVII/125/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. C.

Nr XVII/126/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. K., Pani A. K. i Pani J. C.

Nr XVII/127/2012 w sprawie nadania nazw ulic w Chmielniku

Nr XVII/128/2012 w sprawie nadania nazw ulic w Piotrkowicach

Nr XVII/129/2012 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica - Chmielnik w miejscowości Suchowola

Nr XVII/130/2012 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego

Nr XVII/131/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr XVII/132/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Powiatu Kieleckiego prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Chmielniku

Nr XVII/133/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Nr XVII/134/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Chmielnik przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Chmielnik osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Nr XVII/135/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań gminy co do efektywnej realizacji zadań oświatowych

Nr XVII/136/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XVII/137/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok


Uchwały podjęte podczas XVIII sesji 10 maja 2012 roku

Nr XVIII/138/2012 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na kontynuowanie umów najmu lokali

Nr XVIII/139/2012 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
- utrata mocy uchwały nr XVIII/139/2012 RM w Chmielniku z dnia 10 maja 2012 r.na podstawie uchwały nr XXIV/259/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Nr XVIII/140/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2012 roku

Nr XVIII/141/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr XVIII/142/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/107/2011r. Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku

Nr XVIII/143/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XVIII/144/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok


Uchwały podjęte podczas XIX sesji 24 maja 2012 roku

Nr XIX/145/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XIX/146/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Nr XIX/147/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków i nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik


Uchwały podjęte podczas XX sesji 29 czerwca 2012 roku

Nr XX/148/2012 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2012-2020”

Nr XX/149/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. K.

Nr XX/150/2012 w sprawie wstępnej nowej lokalizacji istniejącego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 0021T w miejscowości Chmielnik ul. Witosa

Nr XX/151/2012 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku- utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016 r.

Nr XX/152/2012 w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

Nr XX/153/2012 w sprawie zmian do statutu Miasta i Gminy Chmielnik

Nr XX/154/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Chmielnik od Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Chmielniku Os. 22 Lipca oznaczonej nr działki 994/34

Nr XX/155/2012 w sprawie zakupu przez Gminę Chmielnik od współwłaścicieli: Z. M. E., I. W., M. C., A. Z. i Z. C. nieruchomości położonej w Szyszczycach gm. Chmielnik oznaczonej nr działki 154

Nr XX/156/2012 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a D. R.

Nr XX/157/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Chmielniku

Nr XX/158/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – w miejscowościach Sędziejowice i Chmielnik

Nr XX/159/2012 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Nr XX/160/2012 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik

Nr XX/161/2012 w sprawie współdziałania i nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy Miastem i Gminą Chmielnik (Województwo Świętokrzyskie) a Miastem i Gminą Jelcz-Laskowice (Województwo Dolnośląskie)

Nr XX/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Nr XX/163/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Nr XX/164/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Nr XX/165/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok


Uchwały podjęte podczas XXI sesji 21 sierpnia 2012 roku

Nr XXI/166/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na użyczenie pomieszczeń w Przychodni Zdrowia w Chmielniku dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku

Nr XXI/167/2012 w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
- zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015 r.
zmiana: Uchwała nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik - pobierz

Zmiana do uchwały nr XXI/167/2012 na podstawie uchwały nr XV/135/2019 RM z 08-11-2019 r.
Zmiana do uchwały nr XXI/167/2012 na podstawie uchwały nr XX/203/2020 RM z 14-05-2020 r.

Uchwała nr XXI/167/2012 utraciła moc na podstawie uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielkniku z dnia 26 października 2020 r.

Nr XXI/168/2012 w sprawie uchylenia uchwały nr V/77/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Chmielniku

Nr XXI/169/2012 w sprawie zmian do statutu Miasta i Gminy Chmielnik

Nr XXI/170/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

Nr XXI/171/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr XXI/172/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Nr XXI/173/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Nr XXI/174/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XXI/175/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Nr XXI/176/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


 Uchwały podjęte podczas XXII sesji 26 września 2012 roku

Nr XXII/177/2012 w sprawie przywrócenia siedziby Komisariatu Policji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Chmielnik

Nr XXII/178/2012 w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr XXII/179/2012 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

Nr XXII/180/2012 w sprawie najmu budynku mieszkalnego oraz wydzierżawienia działki komunalnej nr 86 położonej we wsi Suskrajowice na rzecz M. i P. małż. J.

Nr XXII/181/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr XXII/182/2012 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Powiatu Kieleckiego prawa własności działek położonych w Łagiewnikach

Nr XXII/183/2012 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr XXII/184/2012 w sprawie użyczenia na rzecz Rady Sołeckiej wsi Sędziejowice działek oznaczonych nr 1017 i nr 1018 położonych we wsi Sędziejowice

Nr XXII/185/2012 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie o wydzierżawienie na rzecz Gminy Chmielnik działki oznaczonej nr 343/2 położonej w obrębie Śladków Duży

Nr XXII/186/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012 – 2022

Nr XXII/187/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok


 Uchwały podjęte podczas XXIII sesji 26 października 2012 roku

Nr XXIII/188/2012 w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Nr XXIII/189/2012 w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr XXIII/190/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr XXIII/191/2012 w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich o nr ewidencyjnych 1880/5 i 261/5 działki komunalnej oznaczonej nr 1880/11 położonej w Chmielniku

Nr XXIII/192/2012 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a L. P.

Nr XXIII/193/2012 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 472/4 położonej w Sędziejowicach na rzecz M. i G. małż. G. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej ich własność oznaczonej nr 617/2 przyległej do działki komunalnej

Nr XXIII/194/2012 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działek komunalnych oznaczonych nr 1962 i 1963 położonych w Chmielniku na rzecz B. i W. małż. M. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek stanowiących ich własność oznaczonych nr 1772, 1773 i 1774/1 przyległych do działek komunalnych

Nr XXIII/195/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XXIII/196/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Nr XXIII/197/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwały podjęte podczas XXIV sesji 23 listopada 2012 roku

XXIV/198/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana C. K.

XXIV/199/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

XXIV/200/2012 w sprawie nadania statutu Chmielnickiego Centrum Kultury

XXIV/201/2012 w sprawie zmiany uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych do Rady Miejskiej w Chmielniku Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących

XXIV/202/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik
- utata mocy na podstawie uchwały nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

XXIV/203/2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

XXIV/204/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XXIV/205/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIV/206/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/127/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

XXIV/207/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXIV/208/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok


Uchwały podjęte podczas XXV sesji 11 grudnia 2012 roku

XXV/209/2012 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik

XXV/210/2012 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 415 położonej w Suchowoli na rzecz Janusza Angielskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jego własność oznaczonej nr 411 przyległej do działki komunalnej

XXV/211/2012 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów wynajmu pomieszczeń ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku, Firmą KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o o w Poznaniu oraz zawarcia 3 umów najmu lokali mieszkalnych

XXV/212/2012 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2013r.

XXV/213/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

XXV/214/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

XXV/215/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

XXV/216/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XV/107/2011r. Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku

XXV/217/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości -utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.


Uchwały podjęte podczas XXVI sesji 28 grudnia 2012 roku

XXVI/218/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik

XXVI/219/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

XXVI/220/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

XXVI/221/2012 w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

XXVI/222/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2013 – 2022

XXVI/223/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok

XXVI/224/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

XXVI/225/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

XXVI/226/2012 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn."Kielecki Obszar Funkcjonalny"

XXVI/227/2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016 r.,
- utrata mocy na podstawie uchwały nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016 r.

XXVI/228/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty

XXVI/229/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXVI/230/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- utrata mocy na podstawie uchwały nr XXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 r.

XXVI/231/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XXXVII/395/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 grudnia 2021 r.

Metryka

sporządzono
2012-02-28 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2012-02-28 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-12-23 09:21 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
575
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.