Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2011r kadencja 2010-2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2011r kadencja 2010-2014, bieżące, menu 1320 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2011r kadencja 2010-2014

Uchwały z 2011r kadencja 2010-2014

Uchwały podjęte podczas V sesji 19 stycznia 2011 r.

Nr V/22/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Chmielniku

Nr V/23/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr V/24/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/17/2010 RM w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok. (Publikacja Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 282, poz. 3239 z 30.11.2011)

Nr V/25/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


Uchwały podjęte podczas VI sesji 24 lutego 2011 r.

Nr VI/26/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. K. i Pani J. C.

Nr VI/27/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/258/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik /stwierdzenie nieważności: Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 29 marca 2011r. Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.53.2011/

Nr VI/28/2011 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
/Publikacja w Dz. Urzęd. W.Ś-kiego nr 112 poz. 1196 z 04 maja 2011r./ zmiana uchwały-uchwałą nrX/57/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r./

Nr VI/29/2011 w sprawie zakupu przez Gminę Chmielnik od Pana B. Ś. nieruchomości położonej w Celinach oznaczonej nr 602/2 o pow. 0,00229 ha

Nr VI/30/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr VI/31/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr VI/32/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr VI/33/2011 w sprawie zamiany gruntów położnych w Chmielniku na Osiedlu Dygasińskiego pomiędzy Gminą Chmielnik, a Panem A. J.

Nr VI/34/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepsze jutro”

Nr VI/35/2011 w sprawie wzniesienia Krzyża Katyńskiego /Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 68, poz. 768 z 18 marca 2011 r./

Nr VI/36/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku /Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 112, poz. 1197 z 04 maja 2011 r./

Nr VI/37/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rokUchwały podjęte podczas VII sesji 28 marca 2011 r.

Nr VII/38/2011 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik /Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 137, poz. 1531 z 30 maja 2011 r./
(zmiana do uchwały nr VII/38/2011 na podstawie uchwały nr  XXXIX/335/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik)

Uchwała nr VII/38/2011 uchylona na podstawie uchwały nr XX/204/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r.

Stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/38/2011 RM w Chmielniku z dnia 28 marca 20211 r. na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (Sygn.akt.II SA/Ke 1/18) z dnia 7 lutego 2018 r. Wyrok jest prawomocny od dnia 13 kwietnia 2021 r. Doręczenie prawomocnego orzeczenia sygn. akt II SA/Ke 1/18 do Rady Miejskiej w Chmielniku dnia 7 lipca  2021 r.


Nr VII/39/2011 w sprawie: zmiany par. 2 uchwały nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28-12-2007r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienie Miasta i Gminy Chmielnik do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Nr VII/40/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

Nr VII/41/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr VII/42/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok 1, 2 , 3,

Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/383/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte podczas VIII sesji 20 kwietnia 2011r.

Nr VIII/44/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.

Nr VIII/45/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011 - 2022

Nr VIII/46/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

  • Załącznik nr 3 - Limity wydatków w wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
  • Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
  • Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
  • Załącznik nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Uchwały podjęte podczas IX sesji 31 maja 2011 r.

Nr IX/47/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice

Nr IX/48/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana MK, Pana WK, Pani AK i Pani JCh

(Stwierdza się nieważność uchwały nr IX/48/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego)

Nr IX/49/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Nr IX/50/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik-zmiana do uchwały wprowadzona uchwałą nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r.
/Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 203, poz. 2367 z 18 sierpnia 2011 r./
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XVI/143/2019 RM z dnia 25-11-2019 r.

Nr IX/51/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik

Nr IX/52/2011 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Kielce działek komunalnych położonych na terenie Gminy Chmielnik

Nr IX/53/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego dla współwłaścicieli sąsiednich działek, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik, położonej w Chmielniku oznaczonej nr 1108 o pow. 0,0030 ha.

Nr IX/54/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Nr IX/55/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

  • Załącznik nr 3 - Limity wydatków w wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku
  • Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
  • Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
  • Załącznik nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.
  • Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Uchwały podjęte podczas X sesji 21 czerwca 2011r.

Nr X/56/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana MK, Pana WK, Pani AK i Pani J. C.

Nr X/57/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania /Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 203, poz. 2368 z 18 sierpnia 2011 r./

Nr X/58/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

Nr X/59/2011 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Chmielnik, a Panem JJ

Nr X/60/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Nr X/61/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Nr X/62/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok


Uchwały podjęte podczas XI sesji 18 sierpnia 2011 roku

Nr XI/63/2011w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty stanowiącego załącznik do uchwały nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Obsługi Oświaty zmienionej uchwałą nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 lutego 2007r.

Nr XI/64/2011w sprawie przeniesienia przez Gminę Chmielnik na rzecz użytkownika wieczystego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Chmielniku prawa własności nieruchomości oznaczonych nr 579/8, 994/16 i 1155/1 położonych w Chmielniku

Nr XI/65/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr XI/66/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Stwierdzenie nieważności uchwały nr XI/66/2011 RM w Chmielniku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. - sygn. akt II SA/Ke 191/21. Wyrok jest prawomocny od dnia 20 maja 2021 r. Wpływ odpisu wyroku do UMiG w Chmielniku dnia -01.06.2021 r.

NR XI/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr XI/68/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Nr XI/69/2011 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom /Stwierdzenie nieważności uchwały- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4130.89.2011 z 20.09.2011 r./

Nr XI/70/2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Nr XI/71/2011 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania

Nr XI/72/2011 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Chmielnik


 Uchwały podjęte podczas XII sesji 29 września 2011 roku

Nr XII/73/2011w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
/Stwierdzenie nieważności uchwały - Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4130.101.2011 z dnia 04.11.2011 r./

Nr XII/74/2011 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Ptasznik 1" w części działek o numerach ewidencyjnych 187/5, 188/4, 189,4, 189/1 oraz działek o nr ewid. 397, 187/4 i 188/2 położonych w obrębie geodezyjnym Suchowola, gmina Chmielnik

Nr XII/75/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Nr XII/76/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr XII/77/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik

Nr XII/78/2011 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianą do realizacji w 2012 roku

Nr XII/79/2011 w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr XII/80/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

Nr XII/81/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr XII/82/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Uchwały podjęte podczas XIII sesji 28 października 2011 roku

Nr XIII/83/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik
/Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego nr 316, poz. 3857 z 23 grudnia 2011 r./
Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVI/218/2012 RM z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwałą nr XXVIII/241/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Nr XIII/84/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik

Nr XIII/85/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Nr XIII/86/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Uchwały podjęte podczas XIV sesji 29 listopada 2011 roku

Nr XIV/87/2011 w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej  w Chmielniku do prac w Zespole Strategicznym w celu opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2012-2020"

Nr XIV/88/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/275/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
/Publikacja w Dz.Urzęd.W.Ś-kiego poz. 469 z 08 lutego 2012r./

Nr XIV/89/2011 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz Powiatu Kieleckiego prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Chmielniku
Zmiana uchwały uchwałą nr XVII/132/2012 RM w Chmielniku z 30 marca 2012r.

Nr XIV/90/2011 w sprawie najmu budynku mieszkalnego oraz wydzierżawienia działki komunalnej nr 374 położonej we wsi Śladków Duży na rzecz J. i S. małż. M.

Nr XIV/91/2011 w sprawie zakupu przez Gminę Chmielnik od Pana S. K. nieruchomości położonej we wsi Przededworze oznaczonej nr 48/1

Nr XIV/92/2011 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku" w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr XIV/93/2011 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

Nr XIV/94/2011 w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku  z dnia 28 kwietnia 1999 roku

Nr XIV/95/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr XIV/96/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr XIV/97/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Nr XIV/98/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr XIV/99/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

utrata mocy uchwały na podstawie uchwały nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 r.

Nr XIV/100/2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso utrata mocy na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. V/29/2015 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr XIV/101/2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr XIV/102/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr XIV/103/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok


Uchwały podjęte podczas XV sesji 29 grudnia 2011 roku

Nr XV/104/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. K., Pana W. K., Pani A. K. i Pani J. C.

Nr XV/105/2011 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik -zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2016 r.

Nr XV/106/2011 w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku oraz umowy najmu z Firmą KIND Aparaty słuchowe w Poznaniu

Nr XV/107/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku
Zmiana: uchwała nr XVIII/147/2017 z dnia 10 maja 2012 r. i XXV/216/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nr XV/108/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Nr XV/109/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
zmiana: Uchwała nr XVIII/133/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Nr XV/110/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Nr XV/111/2011 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zakładowi budżetowemu na 2012 rok

Nr XV/112/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022

Nr XV/113/2011 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Nr XV/114/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2012-2022

Nr XV/115/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2012 rok

Metryka

sporządzono
2012-04-18 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2012-04-18 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-07-07 12:46 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
473
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.