Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2003r kadencja 2002-06
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2003r kadencja 2002-06, bieżące, menu 1266 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2003r kadencja 2002-06

Uchwały z 2003r kadencja 2002-06

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W CHMIELNIKU
Kadencja 2002-2006
w roku 2003


Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku z z IV sesji dnia 22 lutego 2003 roku

Uchwała nr IV/39/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Chmielnik zabudowanej budynkiem komunalnym położonej we wsi Piotrkowice [ pobierz ]

Uchwała nr IV/40/2003 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego o pow. 40 m2 znajdującego się w budynku komunalnym położonym na działce nr 380 we wsi Piotrkowicach[ pobierz ]

Uchwała nr IV/41/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowicach [ pobierz ]

Uchwała nr IV/42/2003 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr IV/43/2003 w sprawie udzielenia poręczenia i gwarancji dla SP ZOZ w Chmielniku [ pobierz ]
Stwierdzenie nieważności uchwały nr IV/43/2003 przez Kolegium RIO w Kielcach uchwałą nr 25/2003 z dnia 26 marca2003roku

Uchwała Nr IV/44/2003  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr IV/45/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Borzykowa

Uchwała nr IV/46/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Celiny

Uchwała nr IV/47/2003  w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ciecierze

Uchwała nr IV/48/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Chomentówek

Uchwała nr IV/49/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Grabowiec

Uchwała nr IV/50/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Holendry

Uchwała nr IV/51/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Jasień

Uchwała nr IV/52/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kotlice

Uchwała nr IV/53/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lubania

Uchwała nr IV/54/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lipy

Uchwała nr IV/55/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ługi

Uchwała nr IV/56/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Łagiewniki

Uchwała nr IV/57/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Minostowice

Uchwała nr IV/58/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice

Uchwała nr IV/59/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Przededworze

Uchwała nr IV/60/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Suchowola

Uchwała nr IV/61/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Szyszczyce

Uchwała nr IV/62/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sędziejowice

Uchwała nr IV/63/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Śladków Duży

Uchwała nr IV/64/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Śladków Mały

Uchwała nr IV/65/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Suskrajowice

Uchwała nr IV/66/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Suliszów

Uchwała nr IV/67/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Zrecze Duże

Uchwała nr IV/68/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Zrecze Małe

Uchwała nr IV/69/2003 w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Zrecze Chałupczańskie

PUBLIKACJA STATUTÓW SOŁECTW W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
POBIERZ >> nr 45 z 27 marca 2003 r.

Uchwała nr IV/71/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu na oczyszczalnię ścieków w Piotrkowicach[ pobierz ]

Uchwała nr IV/72/2003 w sprawie: delegowania przedstawicieli Gminy Chmielnik w skład Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy [ pobierz ]

Uchwała nr IV/73/2003 w sprawie: wniosku Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik - Lasy Państwowe o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej w Chmielniku [ pobierz ]


Uchwały z 5. sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 r

Uchwała Nr V/74/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 r.
Załączniki:
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Przychody i rozchody budżetu
Wydatki na inwestycje roczne
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
Wykaz dotacji dla innych podmiotów
Kredyty i pożyczki do spłaty w 2003 roku
Kredyty do spłaty w latach 2003-2005
Pożyczki do spłaty w latach 2003-2006
Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego

Uchwała Nr V/75/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie: finansowania działalności w formie środków specjalnych jednostek budżetowych szkół i przedszkoli

Uchwała nr V/76/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na bieżące wydatki szkół i przedszkoli oraz roboty publiczne

Uchwała nr V/77/2003Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 roku
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Chmielniku - Utrata mocy uchwały nr V/77/2003 na mocy uchwały nr XXI/168/2012 z 21.08.2012

Uchwała nr V/78/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie: utworzenia filii wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach dla gmin Chmielnik i Pierzchnica

Uchwała nr V/79/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcia nowego członka do Związku oraz zatwierdzenia zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy


Uchwały z 6. sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VI/80/2003 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy i miasta Chmielnik[ pobierz ]

Uchwała Nr VI/ 81/ 2003 w sprawie: zasad przyznania pomocy w formie posiłków uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, określenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
str. 1[ pobierz ] str. 2[ pobierz ]

Uchwała Nr VI/82/2003  w sprawie: utworzenia obwodu do głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/344/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów do głosowania w Mieście i Gminie Chmielnik [ pobierz ][ pobierz ]

Uchwała nr VI/83/2003 w sprawie: wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chmielniku o wyrażenie zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia radnemu Rady Miejskiej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr VI/84/2003 w sprawie: wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chmielniku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr VI/85/2003 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/74/2003 RM w Chmielniku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2003 [ pobierz ]

Uchwała nr VI/86/2003 w sprawie zmiany zakresu upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów
[pobierz ]

Uchwała nr VI/87/2003 w sprawie zmian budżetu na rok 2003[ pobierz ]

Uchwała nr VI/88/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za rok 2002 [ pobierz ]

Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za rok 2002
s.1[ pobierz ] s.2[ pobierz ] s.3[ pobierz ]s.4.[ pobierz ]s.5[ pobierz ]s.6[ pobierz ]

Załącznik nr 1 - Wykaz decyzji o przyznaniu dotacji i środków w 2002 roku s1[ pobierz ]s.2[ pobierz ]s.3[ pobierz ]

Załącznik nr 2 - Wykaz pozyskanych środków finansowych do budżetu w 2002 r[ pobierz ]

Załącznik nr 3- Wartość kosztów poniesionych na zorganizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych w 2002r.[ pobierz ]

Wartość materiałów przeznaczonych na prowadzenie robót publicznych do 30.09.2002r.[ pobierz ][ pobierz ]

Informacja dot. ilości pracujących w UMiG w Chmielniku przy robotach publicznych budowlanych oraz w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych [ pobierz ]

Załącznik nr 4- Wykaz robót budowlano-remontowych zrealizowanych w 2002 r. w ramach robót publicznych[ pobierz ][ pobierz ]

Załącznik nr 5 Kredyty do spłaty w okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2004r.[ pobierz ]

Załącznik nr 6 Pożyczki do spłaty od 01.01.2003 do 21.12.2004r.[ pobierz ]

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów za rok 2002-

Plan 19 772 264 Wykonanie 18 624 460 % 94,43

Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów za rok 2002[ pobierz ]

Załącznik nr 9 - Roczne sprawozdanie z wykonania podst. dochodów podatkowych

Załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków za 2002 rok

Załącznik nr 11 - Wykonanie wydatków za 2002 rok[ pobierz ]

Załącznik nr 12- Wykaz środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2002r.

Załącznik nr 13 - Dotacje na zadania zlecone - wykonanie za rok 2002[ pobierz ]

Załącznik nr 14 - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Załącznik nr 15 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2002 przez Samorządowe Szkoły i Przedszkola MiGm Chmielnik

Załącznik nr 16 - Zobowiązania [ pobierz ]

Załącznik nr 17 Przychody i wydatki środków specjalnych za rok 2002

Załącznik nr 18 - Przychody i wydatki funduszy celowych w 2002 roku


Uchwały Rady Miejskiej z VII sesji z dnia 30 czerwca 2003 roku

Uchwała nr VII/89/2003  w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części działki komunalnej oznaczonej nr 938/4 o pow.0.37 ha położonej w Chmielniku przy Alei Zwycięstwa na działalność usługowo-handlową. [ pobierz ]

Uchwała nr VII/90/2003  w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/91/2003  w sprawie nadania nazw ulic w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr VII/92/2003  w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju [ pobierz ]

Uchwała nr VII/93/2003  w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku
[ pobierz ]

Uchwała nr VII/94/2003  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku [ pobierz ] - Utrata mocy na podstawie uchwały nr XXVII/346/06 z dnia 19.04.2006 r.

Uchwałą nr VII/95/2003  w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy [ pobierz ]

Uchwała nr VII/96/2003  w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/97/2003  w sprawie: zmian budżetu na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/98/2003  w sprawie: zmian budżetu na 2003 rok[ pobierz ]

Uchwała Nr VII/99/2003  w sprawie: zmian budżetu na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/100/2003  w sprawie: wykonania i sfinansowania zadania inwestycyjnego z budżetu na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała nr VII/101/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przeprowadzenie robót publicznych o bieżące wydatki w oświacie
[pobierz ]

Uchwała Nr VII/102/2003  w sprawie: zmian budżetu na 2003 rok [ pobierz ] [ pobierz ]

Uchwała nr VII/103/2003  w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników jednostek działających w zakresie oświaty-nie będących nauczycielami oraz pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr VII/104/2003  w sprawie: nadania drodze Suchowola „Straszniów”- Ługi-Maleszowa kategorii drogi gminnej [ pobierz ]
utrata mocy na podstawie uchwały nr VIII/110/2003 z dnia 12 września 2003 r.


Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 12 września 2003 roku

Uchwała nr VIII/105/2003 w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa w Chmielniku dotyczącego uznania 615,20 ha lasów na terenie miasta i gminy Chmielnik za lasy ochronne [ pobierz ][ pobierz ][ pobierz ]

Uchwała nr VIII/106/2003 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Chmielnik od Lasów Państwowych Nadleśnictwa w Chmielniku 3 lokali mieszkalnych oznaczonych nr 11,18, 19 wraz z udziałem w gruncie w budynku wielorodzinnym położonym w Chmielniku na Osiedlu 22 Lipca 15 na działce nr 971/10 o powierzchni 0.2054 ha[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/107/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustanego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, położonych na terenie gminy Chmielnik[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/108/2003 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 201/1 o pow. 0,22 ha położonej we wsi Śladków Mały zabudowanej budynkami mieszkalnymi na rzecz Pana Waldemara Szczukieiwcza zam. Śladków Mały 83[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/109/2003 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. S. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Uchwała nr VIII/110/2003 w sprawie nadania drodze Suchowola "Straszniów"- Ługi-przez wieś kategorii drogi gminnej[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/111/2003 w sprawie zmiany uchwały nr V/74/03 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29.03.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok[ pobierz ] [ pobierz ]
Stwierdzenie nieważności ww.uchwały przez Kolegium RIO w Chmielniku uchwała nr 77/2003 z dnia 22-10-2003 r.

Uchwała nr VIII/112/2003 w sprawie zmiany zapisów w par 15 uchwały budżetowej na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała nr VIII/113/2003 w sprawie zmiany oznaczenia paragrafu w uchwale nr VII/102/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku
[pobierz ]

Uchwała nr VIII/114/2003 w sprawie zmiany planu funduszu celowego na rok 2003[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/115/2003 w sprawie zmiany planu środków specjalnych na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała nr VIII/116/2003 w sprawie zmian budżetu na 2003 rok[ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

Uchwała nr VIII/117/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg gminnych i przeprowadzenie robót publicznych
[pobierz ]

Uchwała nr VIII/118/2003 w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.[ pobierz ]

Uchwała nr VIII/119/2003 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia nowego członka do Związku oraz zatwierdzenia zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy [ pobierz ]


Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2003 r.

nr IX/120/2003

w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia
w wyborach

 

nr IX/121/2003

w sprawie: wybory ławników do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju

 

nr IX/122/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik

 

nr IX/123/2003

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz B.iW. mał.Ś. działek komunalnych oznaczonych nr 1053/3  i 1053/4 o łącznej pow. 129 m2 położonych w Chmielniku przy
ul. Mielczarskiego

 

nr IX/124/2003

w sprawie zakupu przez Gminę Chmielnik od HK zam. Kielce, działki oznaczonej nr 210/1 o pow. około 0, 0318 ha położonej w Piotrkowicach z przeznaczeniem na budowę pompowni ścieków B-3 do wsi Grabowiec

 

nr IX/125/2003

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku

Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego
z 16.03.2004
nr 37, poz. 648

nr IX/126/2003

w sprawie zmiany załącznika nr 4a do uchwały nr V/74/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego
z 18.12. 2003
nr 278, poz. 3151

nr IX/127/2003

w sprawie zmian budżetu na 2003 rok

Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego
z 18.12. 2003
nr 278, poz. 3152

nr IX/128/2003

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego
z 18.12. 2003
nr 278, poz. 3153

nr IX/129/2003

w sprawie udziału Gminy Chmielnik w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

 

Uchwały Rady Miejskiej z X sesji z dnia 12 grudnia 2003 r.

Uchwała nr X/130/2003 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości strona 1[ pobierz ] strona 2 [ pobierz ]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - formularz >>>
Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz>>>
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o zwolnieniach od podatku od nieruchomości-formularz>>>
Informacja o zwolnieniach od podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/131/2003 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych strona 1[ pobierz ] strona 2[ pobierz ] strona 3 [ pobierz ]strona 4[ pobierzZMIANA>>> UCHWAŁA nr XI/151/2003 RM z dn. 30 grudnia 2003 r.

Uchwała nr X/132/2003 w sprawie podatku rolnego na 2004 rok [ pobierz ]

Informacja w sprawie podatku rolnego-formularz>>>
Deklaracja na podatek rolny-formularz>>>
Informacje o zwolnieniach od podatku rolnego-formularz>>>
Informacja w sprawie podatku rolnego
Deklaracja na podatek rolny
Informacja o zwolnieniach od podatku rolnego

Uchwała nr X/133/2003 w sprawie opłaty administracyjnej [ pobierz ]
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XXIV/312/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.

Uchwała nr X/134/2003 w sprawie podatku od posiadania psa[ pobierz ]
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XVIII/240/04 z dnia 3 grudnia 2004 r.

Uchwała nr X/135/2003 w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok strona 1[ pobierz ] strona 2[ pobierz ] strona 3[ pobierz ]

Uchwała nr X/136/2003 w sprawie zmian planu środków specjalnych na 2003 rok[ pobierz ]

Uchwała nr X/137/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Chmielniku
strona 1 [ pobierz ] strona 2 [ pobierz ]

Uchwała nr X/138/2003 w sprawie zmiany uchwały nr IV/72/2003 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Chmielnik w skład Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy[ pobierz ]

Uchwała nr X/139/2003 w sprawie przyjęcia do realizacji budowy pomnika "Niepodległości" w Chmielniku[ pobierz ]


Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 r.

Uchwała nr XI/140/2003 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1132/3 o pow. 174m2 poł. w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz Pana A. D.[ pobierz ]

Uchwała nr XI/141/2003 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej nr 1132/4 o pow. 109m2 poł. w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz Pani J. C.[ pobierz ]

Uchwała nr XI/142/2003 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki komunalnej ozn. 579/1 o pow. 0,11 ha poł. w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej na działalność usługowo-handlową [ pobierz ]
Utrata mocy na podstawie uchwały nr XV/182/04z dnia 28 czerwca 2004 r.

Uchwała nr XI/143/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych stanowiących własność gminy Chmielnik znajdujących się w budynku mieszkalnym poł. w Chmielniku na Os. 22 lipca nr 15 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w działce pod budynkiem [ pobierz ]

Uchwała nr XI/144/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, poł. na terenie Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Uchwała nr XI/145/2003 w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a B.i J. S. [ pobierz ]

Uchwała nr XI/146/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gm. Chmielnik ozn. nr 11787/7 o pow. 0,1641 ha położonej w Chmielniku przy ul. Kieleckiej [ pobierz ]

Uchwała nr XI/147/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego os. Dygasińskiego w Chmielniku [ pobierz ]
Publikacja uchwały nr XI/147/2003 w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego nr 31, poz. 568 pobierz >>>nr 31 z 1 marca 2004r.

Uchwała nr XI/148/2003  w sprawie zmian budżetu na 2003 rok[ pobierz ]

Uchwała nr XI/149/2003  w sprawie zmian budżetu na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XI/150/2003  w sprawie zmian budżetu na 2003 rok [ pobierz ]

Uchwała nr XI/151/2003  w sprawie zmiany zapisów do uchwały Nr X/131/2003 RM w Chmielniku z dnia 12 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych[ pobierz ]

Uchwała nr XI/152/2003  w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku [ pobierz ]

Uchwała nr XI/153/2003 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzką) w 2004 roku strona 1 [ pobierz ]strona 2[ pobierz ]

Uchwała nr XI/154/2003  w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dotyczącego ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych [ pobierz ]

Uchwała nr XI/155/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 -12-2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku strona 1[ pobierz ] strona 2[ pobierz ]

Uchwała nr XI/156/2003  w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu …. strona 1[ pobierz ] strona 2[ pobierz ]
UWAGA!! Wojewoda Świętokrzyski Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak:  PN.I.-0911/13/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku stwierdził nieważność uchwały nr XI/156/2003 RM w chmielniku z dnia 30 grudnia 2003 roku w części określonej par 4, par. 5, par. 6 ust.1 i par. 7 tejże uchwał

Utrata mocy uchwały nr XI/156/2003  na mocy uchwały nr XLVII/453/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r,

Uchwała nr XI/157/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. strona 1[ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2012-12-06 przez
udostępniono
2012-12-06 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-06-05 15:06 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
974
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.