Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Uchwały z 2006r kadencja 2002-06
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2006r kadencja 2002-06 , bieżące, menu 1254 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2006r kadencja 2002-06

Uchwały z 2006r kadencja 2002-06

Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku podjęte podczas XXVI sesji dnia 27 marca 2006 r.

nr XXVI/326/2006
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/300/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Zofią i Eugeniuszem małż. Tetela, 326 [ pobierz ]

nr XXVI/327/2006
w sprawie: użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszowie działki komunalnej oznaczonej nr 517 o pow.0.23 ha położonej w Suliszowie [ pobierz ]

nr XXVI/328/2006
w sprawie: udzielenia bonifikaty dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd części działki nr 828/14 położonej w Chmielniku zabudowanej budynkiem i infrastrukturą techniczną [ pobierz ]

nr XXVI/329/2006
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy  Chmielnik położonych na terenie miasta i gminy Chmielnik [ pobierz ]

nr XXVI/330/2006
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych [ pobierz ]

nr XXVI/331/2006
w sprawie:oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1280/1 o pow.0.0612 ha na rzecz Pani J.K. zam. Chmielnik ul. Witosa – posiadacza nieruchomości od 1957 roku [ pobierz ]

nr XXVI/332/2006
w sprawie: zakupu przez Gminę Chmielnik od Państwa Z. i E. małż. K. nieruchomości budowlanej położonej w Chmielniku
oznaczonej nr 312/3 o powierzchni 0,0361 ha [ pobierz ]

nr XXVI/333/2006
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach  pomocy de minimis [ pobierz ]
Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVI/333/2006 uchwałą nr 44/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28-04-2006r

nr XXVI/334/2006
w sprawie w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chmielnik

Stwierdzenie nieważności uchwały Rozstrzygnięciem Nadzorczym  Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-04-2006r. znak: PN.I-0911/115/2006

nr XXVI/335/2006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami a Gminą Chmielnik

nr XXVI/336/2006
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na rok 2006
1.[ pobierz ] 2. [ pobierz ] 3. [ pobierz ]4. [ pobierz ]

Załącznik nr 1 – dochody budżetu 2006
1. [ pobierz ] 2. [ pobierz ] 3.[ pobierz ]4. [ pobierz ]
Załącznik nr 2 – wydatki budżetu 2006
1.[ pobierz ] 2. [ pobierz ] 3. [ pobierz ] 4.[ pobierz ] 5.[ pobierz ] 6.[ pobierz ]
7. [ pobierz ]
Załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu
[ pobierz ]
Załącznik nr 4 – prognoza długu publicznego 2006-2009
1. [ pobierz ] 2.[ pobierz ] 3.[ pobierz ]
Załącznik nr 5 – wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
1.[ pobierz ] 2. [ pobierz ]
Załącznik nr 5a – wydatki na wieloletni programy inwestycyjne
[ pobierz ]
Załącznik nr 6 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok [ pobierz ]
Załącznik nr 6a – wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE na 2006 rok[ pobierz ]
Załącznik nr 7 – plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku[ pobierz ]
Załącznik nr 7a – wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w 2006 roku [ pobierz ]
Załącznik nr 8 – plan przychodów i wydatków funduszy celowych [ pobierz ]
Załącznik nr 9 – wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku [ pobierz ]

nr XXVI/337/2006
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

nr XXVI/338/2006
w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej

nr XXVI/339/2006
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków[ pobierz ]

Utrata mocy na podstawie uchwały nr XLVIII/458/2018 z dnia 8 października 2018 r.

nr XXVI/340/2006
w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik[ pobierz ]

nr XXVI/341/2006
w sprawie ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowosci  Kotlice gm. Chmielnik [ pobierz ]


Uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku podjęte podczas XXVII sesji dnia 19 kwietnia 2006 r.

nr XXVII/342/2006
w sprawie: uchwalenia zmiany w części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik [ pobierz ]

Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVII/342/2006 Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: PN.I-0911-131/2006 z dnia 25-05-2006r

nr XXVII/343/2006
w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Budowa lotniska Kielce" "[ pobierz ]

nr XXVII/344/2006

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik poł. na terenie miasta i gminy Chmielnik[ pobierz ]

nr XXVII/345/2006
w sprawie wydzierżawienia gruntów zalewu Andrzejówka stanowiących własność Gminy Chmielnik[ pobierz ]

nr XXVII/346/2006

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia Zakłdu Usług Komunalnych w Chmielniku [ pobierz ]

nr XXVII/347/2006

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za rok 2005

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku z wykonania budżetu za 2005 rok
część opisowa
1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ] 4/ [ pobierz ]
5/ [ pobierz ] 6/ [ pobierz ] 7/ [ pobierz ] 8/ [ pobierz ]
9/ [ pobierz ] 10/ [ pobierz ]

Załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetowych roku 2005

1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ] 4/ [ pobierz ] 5/ [ pobierz ] 6/ [ pobierz ]

Załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetowych roku 2005

1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ] 4/[ pobierz ] 5/ [ pobierz ] 6/ [ pobierz ]
7/ [ pobierz ] 8/ [ pobierz ] 9/ [ pobierz ] 10/ [ pobierz ]

Załącznik nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku

1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ]

Załącznik nr 4 – informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2005 roku

[ pobierz ]

Załącznik nr 5 – informacja o środkach pozyskanych w 2005 roku do budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku

[ pobierz ]

Załącznik nr 6 – sprawozdanie o deficycie

1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ]

Załącznik nr 7 – przychody i wydatki środków specjalnych za 2005 rok

[ pobierz ]

Załącznik nr 8 – przychody i rozchody funduszy celowych za 2005 rok

[ pobierz ]

Załącznik nr 9 – zestawienie wydatków na Samorządowe Szkoły
i Przedszkola za 2005 rok część opisowa do zał. nr 9

1/ [ pobierz ] 2/ [ pobierz ] 3/ [ pobierz ] 4/[ pobierz ] 5/ [ pobierz ]

stan zobowiązań na 31-12-2005 [ pobierz ]
zał. 1/ [ pobierz ] zał. 2/ [ pobierz ] zał. 3/ [ pobierz ] zał. 4/ [ pobierz ]
zał. 5/ [ pobierz ]

Załącznik nr 10 – wykaz kredytów i pożyczek do spłaty wg. stanu na dzień 10-02-2006 r. w złotych
[ pobierz ]

Załącznik nr 11 – zobowiązania na koniec roku 2005

[ pobierz ]

Załącznik do sprawozdania – wykonanie budżetu wg. działów klasyfikacji za 2005 r.
[ pobierz ]
 
nr XXVII/348/2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/336/2006 z dnia 27-03-2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na rok 2006

nr XXVII/349/2006
w sprawie zmian budżetu na rok 2006

nr XXVII/350/2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

nr XXVII/351/2006
w sprawie zmiany załaczników do uchwały nr XXVI/336/2006 z dnia 27-03-2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  w Chmielniku na 2006 rok


Uchwały na XXVIII sesji dnia 29 czerwca 2006 r.

nr XXVIII/352/2006
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej  oznaczonej nr 2083 poł. w Chmielniku na rzecz U.M.
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki stanowiącej jej własność ozn. nr 1956 przyległej do działki komunalnej [ pobierz ]
Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXVIII/352/2006 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2006 r. PN.I-0911/185/2006

nr XXVIII/353/2006
w sprawie regulaminu wynagradzania w 2006 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących przez Gminę Chmielnik[ pobierz ]

nr XXVIII/354/2006
w sprawie: zmian do uchwały nr XXVII/343/2002 Rady Miejskiej  w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zmian do uchwały nr XXVII/344/2002 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Chmielnik [ pobierz ]

nr XXVIII/355/2006
w sprawie: utworzenia obwodów do głosowania: w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach[ pobierz ]
 
nr XXVIII/356/2006
w sprawie: odwołania ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku  przedstawiciela Wojewody[ pobierz ]
 
nr XXVIII/357/2006
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/322/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku[ pobierz ] [ pobierz ],

nr XXVIII/358/2006
w sprawie zmian budżetu na 2006r. [ pobierz ]

nr XXVIII/359/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/336/2006 z dnia 27 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2006 rok
[ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]
[ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ] [ pobierz ]

nr XXVIII/360/2006
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
[ pobierz ]


Uchwały z XXIX sesji z dnia 15 wrzesnia 2006 r.

nr XXIX/361/2006
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Chmielnik działek gruntów oznaczonych nr 395/1 o pow. 0,43ha i nr 395/2 o pow. 0,28ha poł. we wsi Piotrkowice z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej

nr XXIX/362/2006
w sprawie uchwalenia zmiany w części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Chmielnik.

nr XXIX/363/2006
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Regionalny Port Lotniczy” z gminą Morawica oraz miastem Kielce

nr XXIX/364/2006
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik

nr XXIX/365/2006
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielnik

Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIX/365/2006 - rozstrzygnięcie nadzorcze z 20 października 2006 r. PN.O-0911/127/2006

nr XXIX/366/2006
w sprawie zmian budżetu na 2006 r.

nr XXIX/367/2006
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Chmielniku

Stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIX/367/2006 - rozstrzygnięcie nadzorcze z 20 października 2006 r. PN.O-0911/128/2006

nr XXIX/368/2006
w sprawie zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

nr XXIX/369/2006
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Chmielnik  do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Lokalne”

nr XXIX/370/2006
w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

nr XXIX/366/2006
w sprawie zmian budżetu na 2006 r.


Uchwały z XXX sesji z dnia 27 października 2006 r.

nr XXX/371/2006
w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Chmielniku

nr XXX/372/2006
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik poł. na terenie miasta i Gminy Chmielnik

nr XXX/373/2006
w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Chmielnik

nr XXX/375/2006
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Chmielnik

Metryka

sporządzono
2007-05-17 przez
udostępniono
2007-05-17 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2021-05-12 11:21 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
589
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.