Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego , bieżące, menu 1195 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

ul. Szkolna 7 26-020 Chmielnik
filie: Lubania, Suchowola

tel. 41 354-21-13
Dyrektor: Renata Nowak
Zastępca: Anna Olesińska
Zastępca:Justyna Zamojska

strona internetowa: https://spchmielnik.superszkolna.pl/

e-mail: sekretariat@spchmielnik.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik


Umowa o współadministrowaniu zawarta w dniu 6 grudnia 2018 r., pomiędzy  Gminą Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Pawła Wójcika – Współadministrator
a
Szkołą Podstawową w Chmielniku z siedzibą w Chmielniku, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik  reprezentowaną przez Dyrektor Szkoły – Renatę Nowak  – Współadministrator 2

1. Na warunkach określonych Umową, Współadministrator 1 przetwarza wspólnie ze Współadministratorem 2, poprzez wspólne ustalenie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych: uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli, i innych  pracowników zatrudnionych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielniku.

2. Przetwarzanie przez Współadministratora 1 i Współadministratora 2 danych osobowych będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy na podstawie:
1) art. 10a pkt 1, art. 10b ust.1 i ust. 2, art. 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym,
2) uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.pobierz Uchwałę XXVIII/240/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsług jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik zmiana uchwały na podstawie uchwały nr XX/196/2020 RM z 14-05-2020 r.- pobierz uchwałę nr XX/196/2020.
3. Przetwarzanie Danych Osobowych Współadministratora 2 u Współadministratora 1, realizuje: Wydział Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik (I piętro pokoje: 119,120,121) i dotyczy następujących kategorii osób:
a) uczeń: imię, imiona, nazwisko, data  urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania/zameldowania, imiona rodziców/opiekunów prawnych,
b) nauczyciel/pracownik: imię, imiona, nazwisko, data  urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,  adres zamieszkania/zameldowania, nr rachunku bankowego nauczyciela/pracownika, numer telefonu, adres e-mail,
c) wykonawcy usług/zleceń realizujących zadania na rzecz Szkoły Podstawowej w Chmielniku.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji:
- obowiązku szkolnego,
- prowadzenia obsługi kadrowej, kasowej, płacowej,
- zatrudnienia na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy,
- realizacja usług BHP w zakresie danych osobowych pracowników,
- realizacja usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie danych osobowych nauczyciela/pracownika oraz jego rodziny, w tym emerytowanych nauczycieli/pracowników.

Gmina Chmielnik zawarła umowę przetwarzania danych osobowych z podmiotem przetwarzającym VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław: pracowników Szkoły, uczniów Szkoły, finansów Szkoły w następujących programach-produktach: Finanse Vulcan, Płace Vulcan, Kadry Vulcan.

Pobierz - skan w pdf umowa o współadministrowaniu zawarta w dniu 6 grudnia 2018 r.>>


 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej >>

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej w związku z realizacją art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

1) Informuję się, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz MiastaGminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Plac Kościuszki 7, z którym również można się kontaktować przez: umig@chmielnik.com, tel. 41 3542278.

2) Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej: rodo@chmielnik.com lub na adres siedziby Administratora.

3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu rozpatrzenia, przyznania przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego  na podstawie art. 72 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a także na podstawie art. 6 ust.1 lit e) (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) i art. 9 ust. 2b) (przetwarzanie danych o których mowa w art. 9 ust 1. (RODO) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej…) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku  z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania zmiana: uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2011  z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

4) Kategorie danych osobowych.Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych wnioskodawcy: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, stanowisko, staż pracy, a także dane w załącznikach do wniosku zawarte w: aktualnym zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia nauczyciela, dokumentach potwierdzające poniesione koszty leczenia, oświadczenia o dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy przypadających na jednego członka rodziny.

5) Dane osobowe przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dotyczące realizacji art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pochodzą od osoby składającej ww. wniosek.

6) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: osoby zatrudnione w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku zajmujące się sprawami przyznania świadczenia-pomocy zdrowotnej, członkowie Komisji Zdrowotnej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, organy administracji publicznej w ramach sprawowanej kontroli oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, a także:  MADKOM S.A. Centrala w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 jako podmiot przetwarzający, realizujący na rzecz administratora danych zadanie w zakresie utrzymania elektronicznego obiegu dokumentów system EZD SIDAS w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (kategoria akt A).

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

9) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązana(y)do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
cel: awans zawodowy nauczyciela

Na podstawie art. 13 ust. 1  i ust. 2  rozporządzenia  parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywuy 95/46/WE(dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem danych:
Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  jest Gmina Chmielnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7.

Inspektor ochrony danych:
Kontakt do  Inspektora  Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku: rodo@chmielnik.com

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 c RODO, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli,  wyłącznie  w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na  stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, Kuratorium Oświaty oraz właściwe związki zawodowe, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po tym czasie  przez okres – 50 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Nauczyciel składający wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego posiada prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Nauczycielowi składającemu wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego przysługuje prawo  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niepodjęciem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem nauczyciela wyłącznie drogą  pocztową.

Metryka

sporządzono
2010-04-19 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2010-04-19 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-04-19 08:17 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
845
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.