Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chmielnik
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Miejska w Chmielniku Skład Rady Miejskiej w Chmielniku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skład Rady Miejskiej w Chmielniku , bieżące, menu 1141 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skład Rady Miejskiej w Chmielniku

Skład Rady Miejskiej w Chmielniku

 


Informacja

Adres Rady Miejskiej w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

umig@chmielnik.com

rada@chmielnik.com

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku Anita Jabłońska
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,
w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00, w Urzędzie Miasta i Gminy  w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pokój nr 109 - I piętro.

Jeżeli w terminie dyżuru odbywa się sesja Rady Miejskiej w Chmielniku, dyżury będą odbywać się w dniu następnym, czyli wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00


Rada Miejska w Chmielniku - kadencja 2024-2029

Radna Anita Jabłońska -
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: anita.jablonska@chmielnik.com

Radna Teresa Chwalińska -
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: teresa.chwalinska@chmielnik.com

Radna Agnieszka Lenartowicz -
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnej:agnieszka.lenartowicz@chmielnik.com

Radna Aneta Wojtas -
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnej:aneta.wojtas@chmielnik.com

Radna Anna Maciągowska
członkini Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: anna.maciagowska@chmielnik.com

Radny Jarosław Lotko
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnego:jaroslaw.lotko@chmielnik.com

Radna Anna Rogowska
przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej 
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: anna.rogowska@chmielnik.com 

Radny Janusz Duliński
członek Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych 
adres poczty elektronicznej służbowej radnego: janusz.dulinski@chmielnik.com 

Radny Łukasz Śliwa
członek Komisji Rewizyjnej
adres poczty elektronicznej służbowej radnego: lukasz.sliwa@chmielnik.com

Radna Monika Nowak
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, członkini Komisji Statutowo-Regulaminowej
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: monika.nowak@chmielnik.com

Radna Katarzyna Hanszke-Zychowicz
członkini Komisji Rewizyjnej 
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: katarzyna.hanszke-zychowicz@chmielnik.com 

Radna Danuta Orkisz
członkini Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: danuta.orkisz@chmielnik.com

Radny Hieronim Górski
członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
adres poczty elektronicznej służbowej radnego: hieronim.gorski@chmielnik.com

Radny Piotr Powroźnik
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
adres poczty elektronicznej służbowej radnego: piotr.powroznik@chmielnik.com

Radna Anna Dzido
członkini Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
adres poczty elektronicznej służbowej radnej: anna.dzido@chmielnik.com 


Klauzula informacyjna RODO – Pełnienie funkcji radnego
1. W związku z treścią art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chmielnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, mająca swoją siedzibę przy Placu Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, tel. (41) 3542278, umig@chmielnik.com.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: rodo@chmielnik.com.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Chmielniku.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa i jest wymagane do realizacji przyjętego celu, podanie dodatkowych danych np. kontaktowych jest dobrowolne.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętego celu, które obejmują imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, imiona rodziców, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, oświadczenia majątkowe, numer rachunku bankowego.
7. W szczególnych sytuacjach przewidzianych prawem Administrator przekazuje Państwa dane osobowe uprawnionym instytucjom, może również powierzyć Państwa dane na podstawie umowy powierzenia danych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (wygaśnięcie mandatu radnego - bezterminowo, sprawy osobowe 5 lat, oświadczenia majątkowe 6 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
• żądania sprostowania danych osobowych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: rodo@chmielnik.com.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie inspektora ochrony danych.

Metryka

sporządzono
2010-08-06 przez Tomasz Biernacki
udostępniono
2010-08-06 00:00 przez Biernacki Tomasz
zmodyfikowano
2024-05-28 12:11 przez Biernacki Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
553
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.